3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tevbe Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Berâetun mina(A)llâhi verasûlihi ilâ-lleżîne ‘âhedtum mine-lmuşrikîn(e)

Allah ve Resulü, kendileriyle ahitleştiğiniz müşriklerden beridir.

(Bu ültimatom) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza, Allah’tan ve Resulü’nden kesin bir uyarı yerindedir!

Bu sûre Allah ve Rasûlünden: Kendileriyle antlaşma yaptığınız, Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıran kimselere kesin, son bir ihtar ve ültimatomdur!

Allah ve Rasulünden, antlaşmalara sınır getirme ve iptal kararnamesidir bu.
Kendileriyle antlaşmalar yaptığınız, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah'a ortak koşan müşriklere.

Hicretin 9. yılında 113. sûre olarak inen Tev-be sûresiyle şer’i hükümler tamamlanmıştır. Medine’ye hicretle tesis edilen bazılarının “Medine Anayasas... Devamı..

Allah'tan ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir uyarıdır.

(Bu,) Müşriklerden kendileriyle antlaşma imzaladıklarınıza Allah'tan ve Resûlü'nden kesin bir uyarıdır.

Bu, Allah'dan ve Rasûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız (ve bu andlaşmayı bozmuş bulunan) müşriklere, kesin olarak münasebetlerin kesiliş bildirisidir:

Bu, Allah’tan ve elçisinden, kendileriyle antlaşma yaptığınız o müşriklere bir beraettir (ültimatomdur.) (Yani Allah ve elçisinin o müşriklerle hiçbir ilişkisi kalmamıştır. Onların hiçbir antlaşmalarına bağlı değiller.)

Bu sure, bir ültimatom niteliğinde olduğu için başına besmele yazılmamıştır.

Allah ve Peygamber'inden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar![164][165]

[164] Tevbe sûresinin başında neden besmele bulunmadığı ve sûre hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, VIII, 105-106.[165] Berâe keli... Devamı..

Bu, hakka eş koşanlardan, ahitleşmiş olduğunuz kimselerin, Allah ile peygamberi katından, ilgisinin kesilmesidir

(Bu ilân,) Allah ve Resulü tarafından, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere (ateşkes hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığını bildiren) bir ültimatomdur!

İttifâk ’akd itdiğiniz müşriklere Allâh ve rasûli tarafından berâet virildi.

1,2. Allah'tan ve Peygamberinden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır: Yeryüzünde dört ay daha dolaşabilirsiniz. Allah'ı aciz bırakamayacağınızı, Allah'ın inkarcıları rezil edeceğini bilin.

Allah ve Resûlünden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir uyarıdır:

Allah ve Resulünden, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih -bildirimidir!

Allah ve Resûlünden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ihtar!

* Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:**

* Bu surenin başında Besmele bulunmayışı, peygamberden sonra müşriklerin bu sureye hadis ekleme gayretlerine bir işaret olup aynı zamanda Kuran'ın ma... Devamı..

Allah'dan ve Resulü'nden bir ültimatomdur bu, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere:

Bir ültimatum; Allah ve Resûlünden, muahede ettiğiniz müşriklere:

(Ey mü’minler! Bu) Allah ve Resûlü tarafından, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere (antlaşmalarına sadık kalmadıklarından dolayı ateşkes hükümlerinin yürürlükten kaldırıldığını bildiren) büyük bir ihtardır.

Antlaşma yapılan müşrik kimselere Allah ve Resûlünden bir berâettir:¹

1 – Antlaşma yapılan müşrikleden uzak durulsun, onlara dokunulmasın.

Müşriklerin içinden (kendileriyle) muaahede etdiklerinize Allahdan ve Resulünden bir ültümatomdur (bu)!

(Bu,) Allah ve Resûlünden, kendileriyle andlaşma yaptığınız müşriklere (ahidlerini bozduklarından dolayı) bir ihtardır! (1)

(1)Bu sûre, tevbenin mâhiyetini ve kabûl edilme şartlarını îzâh ve beyân ettiği için; “Tevbe Sûresi” ismini almıştır. Bu sûrenin meşhur olan diğer bir... Devamı..

Bu, daha önce aranızda antlaşma yaptığınız ortak koşanlara Allah ve Elçisin den (antlaşmalardan) ayrılma bildirgesidir.

Bu Allah’a eş koşanlar arasından kendileriyle antlaşma yaptıklarınıza karşı Allah’ın, elçisinin bir açıklamasıdır.

Bu, müşriklerden muahede ettiğiniz kimselere karşı Allah ve peygamberinin ilişiklerini kesmeleridir.

[1] Medine'de nazil olmuştur. Yüz yirmi dokuz âyettir. Bu sure-i celile'nin diğer surelerden farkı, başında Besmele-i Şerife'nin bulunmamasıdır. Tevbe... Devamı..

Allah ve elçisinden, sözleşme yaptığınız müşriklere bir ihtardır/uyarıdır! [bera’e].

1 Sûrenin başında besmele olmayışını, konu bütünlüğünden dolayı bir önceki “Enfâl Sûresi”nin devamı gibi görülmesindendir diyen sahabiler vardır. Bazı... Devamı..

(Bu,) Allah'tan ve elçisinden, müşriklerden kendileriyle anlaşma yaptığınız kimselere bir beraat (ilişkileri kesme) ilanıdır.

(Medine’de nazil olmuştur ve 129 ayettir. 104. ayet tevbe ile ilgili olduğu için sureye bu isim verilmiştir. Surenin bundan başka birçok ismi olup en ... Devamı..

Bu ilân,Allah tarafından ve dolayısıyla, O’nun emirlerini size ulaştıranElçisi tarafından, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz fakat antlaşmaya ihânet eden müşriklere, dört ay sonra ateşkes hükümlerinin yürürlükten kaldırılacağını bildiren bir uyarı, bir ültimatomdur:

Medîne döneminin sonlarında, hicretin dokuzuncu yılında indirilmiştir. Sûrenin büyük bölümü, Tebük seferiyle ilgili konuları ele alır. Adını da, bu se... Devamı..

Müşrikler’den ahid aldığınız kimselere Allah’tan ve O’nun rasûlünden bir uyarıdır:

Bu ferman, siyasî sözleşme yaptığınız çoktanrıcı müşriklere Allah ve resulünden bir uyarı bildirgesidir:

Allah ve Resulünden antlaşma yapmış olduğunuz Putperest müşriklere bir kesin bir uyarıdır.

(Bu), Allah ve Elçisi’nden kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere bir ayrılış (uyarısı)dır! [*]

Sure ültimatom, son uyarı ve saldıranlara karşı savaş ayetleriyle başladığı için başında [Besmele] yoktur.

(Bu âyetler) Allah’tan ve Peygamberinden, kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere resmî bir tebliğdir.¹

Bu sûrenin başında “besmele” olmamasının sebebi, Enfâl sûresinin devamı olduğundan dolayıdır, diyenler varsa da bu rivâyetler çok kuvvetli değildir ve... Devamı..

ALLAH’TAN Ve O’nun Elçisi’nden, kendileriyle andlaşma yapmış bulunduğunuz, Allah’tan başkasına ilahlık yakıştıran kimselere bir berâet, bir yükümsüzlük bildirisidir bu. ¹

1 Zımnen, “ki bu andlaşmayı onlar (o inkarcılar) bile bile ihlal etmiş bulunuyorlar” (Taberî, Beğavî, Zemahşerî, Râzî); keza bkz. müminlere karşı andl... Devamı..

Bu, Allah ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisinden kendileriyle ahit/antlaşma yaptığınız müşriklere bir ihtardır/ültimatomdur, kesin uyarıdır: 2/100- 177, 8/56- 57, 9/2- 3- 12- 13, 48/25

BU, Allah ve O’nun elçisi tarafından, müşrikler[¹³⁹⁸] içerisinden[¹³⁹⁹] anlaşma yaptıklarınıza yönelik bir ilişik kesme ilanıdır:

[1398] Müşrikîn, baskın özellik anlamında tarihsel olana atıf olarak kullanıldığı bu âyette bir türe ait isim olarak çeviride aynen yer alırken, 3. ây... Devamı..

(Ey iman edenler) Bu (ültimatom) Allah ve Resulünden, andlaşma yaptığınız (fakat sözlerinde durmayan) müşriklere (aranızdaki andlaşmanın fesh edilmiş olduğunu bildiren) kesin bir ihtardır.

“Burada niçin Besmele yazılmadığı” Kendisine sorulduğu zaman, Hz. Ali r.a. “Besmele bir 'eman'dır. Bu sure ise kılıçla ve ahdi bozanlara karşı nazil o... Devamı..

Allah ve Resûlü’nden, kendileriyle antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere kesin bir ihtardır.

Bu, bir ayrılık ihtarıdır! Allah Teâlâ ile Resûlü tarafından kendileriyle muâhede yapmış olduğunuz müşriklere.

Allah ve Resulünden, kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere son ihtar!

Hicretin 9. yılında Hz. Peygamber (a.s.) Müslümanları Hz. Ebû Bekr (r.a)’ın emirliği altında hacca göndermişti. O esnada bu âyet indirilince Hz. Peyga... Devamı..

Allah ve Elçisinden, andlaşma yaptığınız müşriklere ihtardır.

Kendileriyle mu'âhedeniz olan müşriklere karşı Allâh ve Rasûl'ünden berâetdir. (Müşriklerle olan 'ahdinize vefâdan Allâh ve Rasûli sizi tebriye idiyor) [²]

Ba'zıları "Bu sure-i şerîfe Enfâl Sûresi'dir fakat Rasûl-ü Ekrem Efendimiz öyle oldığını ashâba haber virmemiş oldığından mezkûr sûreden tefrîk idilmi... Devamı..

Antlaşma yaptığınız müşriklere, Allah ve Elçisi tarafından ilişkiyi kesme duyurusudur:

Allah'tan ve peygamberinden kendileriyle antlaşma yaptığınız müşriklere uyarıdır.

Müşriklerden antlaşma yaptığınız kimselere Allah ve Resulünden ihtar:

Allah ve resulünden, kendileriyle antlaşma yapmış bulunduğunuz müşriklere bir ültimatomdur bu;

bįzārlıķdur Tañrı’dan daħı yalavacından anlara kim 'ahd ķavl eyliler müşriķlerden.

Bu bīzārlıḳdur Tañrı Ta‘ālādan, daḫı resūlinden. Ol kişiler ki ‘ahd eyle‐düñüz müşrik kāfirlerden, Allāh bīzārdur alardan.

Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız müşriklərə (onlarla olan əhdlərinin pozulması, əlaqələrin kəsilməsi barədə) bir xəbərdarlıq!

Freedom from obligation (is proclaimed) from Allah and His messenger toward those of the idolaters with whom ye made a treaty:

A (declaration) of immunity(1246) from Allah and His Messenger, to those of the Pagans with whom ye have contracted mutual alliances:-

1246 Bam 'ah: usually translated "immunity". I do not think that word correctly represents the Arabic word in this context. The general sense is expla... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.