25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Se-ele sâ-ilun bi’ażâbin vâki’(in)

İsteyen biri, istedi gelip çatacak azabı.

 İstekte bulunan (ve duası kabul olunan) biri, (muhakkak) gerçekleşecek (ve zalimlerin saltanatını devirecek) olan bir azabı(n ne zaman ve nasıl geleceğini) sormuştur;

Sorup araştırmak isteyen biri öteki dünyada başa gelecek azabı sordu.

Birisi alay ederek, apansız kesin gerçekleşecek, sizin hesaplarınıza göre bir günü elli bin yıl tutan azâbı istedi.

bk. Kur’an-ı Kerim, 22/47; 38/16.

Bir isteyen kesin gerçekleşecek olan bir azabı istedi.

1.Nesai ve İbnu Ebi Hatim`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiklerine göre bu ayeti kerimede kastedilen kişi Nadr bin Haris`tir. Bu kişi: "Ey... Devamı..

İstekte bulunan biri, (muhakkak) gerçekleşecek olan bir azabı istedi.

İnecek olan bir azabı, istedi bir isteyen;

1, 2, 3. İsteyen biri, kâfirlerin başına gelecek bir azabı istedi. Öyle bir azap ki dereceler sahibi olan Allah’a karşı, ona hiçbir engel olmayacaktır.

1,2,3. Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah'tan kâfirlere gelecek olan ve hiç kimsenin savaşamayacağı azabı sordu. [673][674]

[673] Me‘âric sûresi hakkında genel bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 571.[674] Meâric/yükselme dereceleri hakkında bilgi için bk. Bayrakl... Devamı..

Gelecek azabı, bir sorucu sormuştur

(Âhireti inkâra şartlanmış) birisi çıkıp, (alaylı bir şekilde) başlarına gelecek azabı sordu.

Bkz. 8/32, 22/47, 38/16

1-3. Birisi ’azâb-ı vâki’i istedi. Kâfirlere ’azâb, bülend derece sâhibi olan Allâh’ındır. Kimse bu ’azâbı def’ idemez.

1,2,3. Birisi, yüksek derecelere sahip olan Allah katından, inkarcılara gelecek ve savunulması imkansız olacak azabı soruyor.

1,2,3. Soran birisi, yükselme yollarının sahibi[557] Allah tarafından kâfirlere kesinlikle inecek olan ve hiç kimsenin uzaklaştıramayacağı azabı sordu.[558]

557. “Allah’ın sahip olduğu yükselme yolları” ile; meleklerin, kendisine yükseldiği özel yol ve boyutlar kastedilmiş olabileceği gibi, 33-47. âyetlerd... Devamı..

1-3. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi.

1, 2, 3. Birisi, yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından inkârcılara gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabı istedi!  

 Burada kıyameti ve ahiret azabını alaya alıp Hz. Peygamber’den bir an önce onu getirmesini isteyen -Nadr b. Hâris ve Ebu Cehil gibi- müşriklere işare... Devamı..

Sorgulayan birisi, gerçekleşecek azabı sordu.

Bir isteyen, olacak azabı istedi.

İstedi bir sâil bir azâbı ki olacak

(Müşriklerden) birisi çıkıp, (alaylı bir şekilde) başlarına gelecek olan azabı (n hemen gelmesini) istedi.

Âyet-i celîlenin sebeb-i nuzûlü Kureyş müşriklerinden Nadr b. Hâris’tir. Resûlullah [sallallahu aleyhi vesellem] onu, Allah’ın azabı ile korkutunca, o... Devamı..

İsteyen, gerçekleşecek olan azabı istedi.

İsteyen biri inecek azâbı istedi.

Bir isteyici, vâki' olacak olan bir azâbı istedi.(2)

(2)Bu kişi Mekke müşriklerinden Nadr bin Hâris idi. “Eğer bu (Kur’ân) senin tarafından gelme bir hak ise, bizim üzerimize gökten bir taş yağdır veya b... Devamı..

Soran birisi (inkârcılar için) oluşacak azabı sordu.

Sorucunun biri başa gelecek azabı sordu.

Biri kâfirlere vâki olacak azabı sordu [⁹].

[8] Mekke'de nâzil olmuş (44) âyettir.[9] Sualler istihza tarikiyledir. Veya azaplarını istical için peygamberimizdir. Bu halde mânâ şöyle olur: Peyga... Devamı..

Birisi gerçekleşecek olan o azabı sordu,¹

1 Bu kişinin ileri gelen müşriklerden Nadr bin Hâris olduğu rivayet edilir. Onun, Hz. Peygamber ve Kur’an’la alay ederek: “Ey Allah! Şu Kur’an, senin ... Devamı..

İstekte bulunan biri, gerçekleşecek olan bir azabı istedi.

(Kimi ayetleri Mekke’de ve kimi ayetleri de Medine’de nazil olmuştur ve 44 ayettir. Adını, üçüncü ayetindeki “el-meâric” kelimesinden almıştır. Meâric... Devamı..

Kendi inancından emin bir şekilde, Allah’ın ayetleriyle alay etmek isteyen zalim, kafir ve hâin bir adam Hz. Peygamber’in karşısına geçip mutlaka gerçekleşecek olan azabın bir an önce gelip çatmasını istedi! Aynı zamanda, yaşadığı çetin imtihandan bunalarak Allah’ın yardımını isteyen sabırsız bir mümin de kendisine zulmeden inkarcılara beddua ederek, mutlaka gerçekleşecek olan bu azabın bir an önce gelip çatmasını istedi!

Mekke döneminin başlarında, Hâkka sûresinden sonra indirilmiştir. Adını, üçüncü ayetinde geçen ve “yükselme dereceleri” anlamına gelen “el-Meâric” kel... Devamı..

Soran sordu vaki’ olacak azabı;

1,2,3. Birisi, olası bir felaketi soruyor. // İnkarcıların başında patlayacak önlenemez bir felaketi. // hem de katmanlar sahibi Allah tarafından.

İnkârcılardan birisi; “Bizi tehdit ettiğiniz azap ne zaman?” diye sordu.

Soran biri gerçekleşecek azabı sordu.

1,2,3,4. Birisi,¹ kâfirlere gelecek (âhiret) azabını soruyor. O azap, ancak melekler ve Cebrâil’in yükselebileceği makamlara² sahip olan Allah’ın katındandır. O (azaba) kimse engel olamaz ve o gün, (kâfirlere) elli bin³ yıl gibi gelir.

1 Müfessirlerin çoğunluğuna göre Nadr b. Hâris’in; “Ey Allah’ım bu Kur’an eğer doğruysa bizim üzerimize gökten taş yağdır veya bize daha acıklı bir az... Devamı..

SORUP araştırmak isteyen biri, [öteki dünyada] başa gelecek azabı sorabilir, ¹

1 Lafzen, “Bir soruşturucu soruşturdu” yahut “soruşturabilirdi”.

Birisi başa gelecek olan azabın hemen gelmesini istedi. 21/38, 22/47, 67/25

BİRİSİ çıktı, tarifsiz azap olayını sordu, acele gelmesini istedi.[⁵²⁹⁴]

[5294] ‘Azâb’ın bâ ile geçişli yapılması, seele fiilinin “sordu”, “istedi” ve “acele etti” mânalarının tümünü birden kapsadığına delâlet eder. 1-4. ây... Devamı..

Biri (eğer gerçekse) inecek azabın bir an evvel inmesini istedi.

(Nitekim, Enfal suresinin 32. ayetinde “Ey Allahım eğer Kur'an gerçekten senin katından ise, bize gökten taş yağdır, ya da acıklı azap indir" buyurulm... Devamı..

Bir soran, inecek azâbı sordu:

Bir talip, vaki olacak azabı taleb etti.

Biri çıkıp gelecek azabı sordu. [22, 47; 38, 16]

Bir kısım müfessirler “azabı sordu” anlamı verirken diğer bir kısmı ise, Seele fiilinin öteki mânasını esas alarak “Azabın gelmesini istedi” demişlerd... Devamı..

Bir soran, inecek azabı sordu:

Bir sorıcı vâki' olacak 'azâbdan sordı.

Birisi, başa gelecek azabı sordu.

Araştıran biri, inecek azap hakkında bilgi istedi.

İsteyen biri, başına gelecek azabı istedi.

Soran birisi, geleceği kuşkusuz azabı sordu.

diledi dileyici, 'aźābı olıcı.

Dā‘ī du‘ā eyledi bir düşici ‘aẕāb‐ıla.

(Kafirlərdən) biri vaqe olacaq əzab (qiyamət əzabının nə vaxt və kimə üz verəcəyi) barədə soruşdu.

A questioner questioned concerning the doom about to fall

A questioner asked(5675) about a Penalty to befall-

5675 Any one might ask. When will Judgement come? That question usually implies doubt. The answer is: the mystery of Time is beyond man's comprehensio... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.