16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 137. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekeżâlike zeyyene likeśîrin mine-lmuşrikîne katle evlâdihim şurakâuhum liyurdûhum veliyelbisû ‘aleyhim dînehum(s) velev şâa(A)llâhu mâ fe’alûh(u)(s) feżerhum vemâ yefterûn(e)

Ve gene böylece ortakları, onları helak etmek ve inançlarına şüpheler karıştırmak için müşriklerin çoğuna çocuklarını öldürmeyi hoş gösterdi. Allah dileseydi yapamazlardı bunu, artık sen onları da kendi hallerine bırak, boş yere ettikleri iftiralarına da aldırış etme.

Araplarda, ilk evlâdın kız oluşu, nâmusa dokunan bir keyfiyetti. Onun için o çocuğu diri diri toprağa gömen baba, namussuzluktan kurtulurdu.

Yine bunun gibi onların ortakları (şeytanları), müşriklerden çoğuna (kendi masum) çocuklarını öldürmeyi (ve nüfus planlaması diye nesillerinin kökünü kesmeyi) süslü gösterdiler. Hem onları helake uğratmak, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karmakarışık kılmak için (bunları teşvik ederler. Ama) Allah (önlemek) dileseydi bunu yapmazlardı; o halde Sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları (boş ver ve) bırak. (Senin görevin tebliğdir.)

Ve aynı şekilde Allah'a ortak koştukları varlıklara veya güçlere olan inançları, Allah'tan başka şeylere, ilahlık yakıştıranların çoğuna, çocuklarını öldürmelerini bile güzel gösterir ve böylece onları yok olmaya ve inançlarında şaşkınlığa götürür. Ama yine de Allah dileseydi böyle yapmazlardı. O halde ey peygamber! Onlardan ve onların uydurageldikleri hayat tarzlarından uzak dur.

Bunun gibi, ortak saydıkları mâbutlar, ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah'a ortak koşan müşriklerden, putperestlerden çoğuna, çocuklarını, kızlarını öldürmeyi süsleyip güzel gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de yaptıklarına dinî kılıf bulmak için, dinlerini, şeriatlarını, medeniyetlerini tahrif edip safiyetlerini bozsunlar. Allah'ın sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olsaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse onları, uydurdukları ile başbaşa bırak.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 16/58-59; 81/8-9.

Bunun gibi hem kendilerini helak etsin hem de dinlerini iyice karıştırsınlar diye müşriklerin çoğuna, ortak koştukları şeyler, [15] çocuklarını öldürmelerini cazip göstermiştir. Allah dileseydi bunları yapmazlardı. Sen onları uydurduklarıyla başbaşa bırak.

15.Bazı müfessirlere göre burada "ortak koştukları şeyler"le kastedilen müşriklerin cinlerden ve şeytanlardan kendilerine ilah edindikleri varlıklardı... Devamı..

Yine bunun gibi onların ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını öldürmeyi süslü gösterdiler. Hem onları helake düşürmek, hem kendi aleyhlerinde dinlerini karmakarışık kılmak için. Allah dileseydi bunu yapmazlardı; sen onları ve düzmekte oldukları iftiraları bırak.

Yine bu yaptıkları gibi, müşriklerden çoğuna, evlâdlarını öldürmeyi de, o taptıkları putların hizmetçileri, iyi bir şey halinde gösterdi; hem kendilerini yok etmek, hem de dinlerini karmakarışık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları bırak da, uydurdukları yalanlarla başbaşa kalsınlar.

Böylece putları, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmelerini güzel gösterdi. Ki onları helak etsinler ve dinlerini (üzerinde oldukları İbrahim ve İsmail dinini) karıştırıp bozsunlar. Eğer Allah dileseydi, bunu yapamazlardı. Fakat sen, onları ve iftiralarını terk et.

[Geri kalmış toplumlar, azgın idareciler tarafından, nüfus kontrolüne, dolayısıyla dünyevî ve dinî helakete maruz bırakılıyorlar ki sömürülebilsinler.... Devamı..

Aynen bunun gibi, müşriklerden birçoğuna, Allah'a ortak koştukları putlar, öz evlâtlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki hem onları yok etsinler, hem de dinlerini karmakarışık hale getirsinler. O halde onları, düzdükleri iftirâlarla baş başa bırak!

Onları yok eyleyip, dinlerini karıştırmak üzere, eş koşanlardan çoğuna çocukların öldürmeyi, ortakları hoş göstermiştir, Allah isteseydi yapmazlardı, bırakasın onları iftira ettikleriyle

Bir de (Allah'a ortak koştukları) varlıklara veya güçlere olan inançları, Allah'tan başka şeylere ilahlık yakıştıranların çoğuna çocuklarını öldürmelerini (bile) güzel gösterir ve böylece (bu durum) onları yok olmaya ve inançlarında şaşkınlığa götürür. Şayet Allah, dileseydi (onları kendi iradelerine bırakmasaydı) bunu yapamazlardı (fakat Allah onları zorla doğru yola iletmeyi dilememiştir). Artık sen, onları uydurdukları yalanlarla (saçma geleneklerle, bâtıl inançlarla, hurafelerle) baş başa bırak.

Şeytânlar müşriklerden bir çoğına kendilerini helâk itmek ve dinlerine taglît iylemek içün evlâdlarını katl iylemelerini telkîn iylediler. Eğer Allâh istese idi böyle yapamazlar idi, sen ânların iftirâlarından uzak ol.

Böylece, putlara hizmet edenler, puta tapanların çoğunu helake sürüklemek, dinlerini karma karışık etmek için çocuklarını öldürmelerini onlara iyi göstermişlerdir. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Sen onları ve iftiralarını bir tarafa bırak.

Yine bunun gibi, Allah’a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar, çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları helâke sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak.

Bunun gibi ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile başbaşa bırak!

Böylece onların (Tanrı adına hüküm veren) ortakları, çocuklarını öldürmeyi bile müşriklerin çoğuna iyi bir şeymiş gibi gösterdiler. Böylece onları mahvettiler ve dinlerini karıştırıp bozdular. ALLAH dileseydi bunu yapamazlardı. Onlardan ve uydurdukları şeylerden uzak dur.

Allah'ın kitabına göre, zina cezası kamu önünde yüz değnektir. 42:21 ayetinde bildirildiği gibi, gelenekçi " müslümanlar", Allah tarafından onaylanmay... Devamı..

Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurduklarıyla baş başa bırak!

Yine bunun gibi müşriklerden çoğuna evlâdlarını öldürmeyi de o taptıkları şerikler iyi bir şey gibi gösterdi, hem kendilerini ifnâ etmek için, hem dinlerini berbad edib şaşırmak için, eğer Allah dilese idi bunu yapmazlardı, o halde bırak onları uydurdukları kanunlarla ne halleri varsa görsünler

Böylece ortakları¹, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi² hoş gösterdiler.³ Hem onları mahvetmek hem de dinlerini karmakarışık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak.

1- Putların bakıcıları, kâhinleri, müşrik din adamları. 2- Kız çocuklarını putlara kurban olarak adamayı. 3- Güzel bir dini gelenek.

Bunun gibi onların ortakları (olan o putların hizmetçileri), müşriklerden bir çoğuna — hem onları helake düşürmek, hem kendilerine karşı dinlerini karmakarışık etmek için — öz evlâdlarını (kendi elleriyle) öldürmesini hoş göstermişdir. Eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Artık sen onları düzmekde devam etdikleri o yalanlarla başbaşa bırak.

Yine bunun gibi ortakları (olan şeytanlar), müşriklerden birçoğuna evlâdlarını öldürmeyi süslü (câzib) gösterdi ki, onları (bunu yapanları böylelikle) helâk etsinler ve dinlerini kendilerine karıştırsınlar! Eğer (kullarını irâdelerinde serbest bırakan) Allah dileseydi onu (aslâ) yap(a)mazlardı; öyleyse onları ve uydurmakta oldukları şeyleri bırak!

Böylece onların batıl düşüncede ortak olanları, evlatlarını öldürmeyi ortak koşanların pek çoğuna süslü gösterdi ki, onlar helak olsunlar ve batıl olan dinlerini onlara hâkim kılsınlar. Allah dileseydi bunların hiçbirisini yapamazlardı. Sende onları ve uydurdukları şeyleri bırak.

Bunun gibi eş koştukları eş koşanların çoğuna çocuklarını öldürme işini güzel gösterdi, hem kendilerini yok etsinler, hem de dinlerini bozsunlar diye. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları yalanlarla başbaşa bırak.

Bunun gibi onların şerikleri olan puthane hademesi müşriklerden bir çoğuna çocuklarının öldürülmesini hoş gösterdi; ta ki onları helâke düşürsünler, dinlerini [²] de kendilerine karıştırsınlar. Allah dileseydi onlar bunu yapamazlardı. Artık onları da, iftira ettikleri şeyi de bırak gitsin.

[2] İsmail Aleyhisselâm dinini.

Böylece ortakları/yandaşları, müşriklerden çoğuna, evlatlarını öldürmeyi, hem kendilerini helak etmek hem de dinlerini karıştırıp bozmak için, güzel gösterdi, Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O hâlde onları uydurdukları şeylerle baş başa bırak!

Aynı şekilde (amellerini kendilerine iyi gösterdikleri gibi), ortakları (putları), şirk koşanların çoğuna, onları helake sürüklemek ve dinlerini kendilerine karma karışık kılmak için çocuklarını öldürmelerini de iyi göstermiştir. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile baş başa bırak!

Ve yine otoritesine boyun eğerek Allah’a ortak koştukları ilâhları, akıllarını hakkı bulup teslim olmada kullanmayan bu müşriklerin çoğuna, fakirlik korkusu, nüfus plânlaması, namus temizleme gibi ahmakça bahanelerle, kendi çocuklarını öldürmeyi bile güzel bir davranış gibi gösterir ki, böylece hem onları toplumsal belâlara uğratarak mahvetsinler, hem de Hz. İbrahim’den miras aldıkları inançlarını karıştırıp iyice bozsunlar.
Gerçi Allah dileseydi, onların irâdelerini ellerinden alırdı da, bunların hiçbirini yapamazlardı.Fakat Allah, onları zorla doğru yola iletmeyi dilememiştir. Dolayısıyla, kendi özgür irâdeleriyle hakîkati benimsemedikleri sürece, onlara imanı lâyık görmemiştir. O hâlde, iman edecekler diye kendini yıpratma; onları, uydurdukları saçma gelenekler, bâtıl inançlar, bidatler, hurafeler ile baş başa bırak, ne hâlleri varsa görsünler!

Onların şirk koştukları ortakları, onlara dinlerini karıştırmaları ve onları yok etmeleri için evlatlarını öldürmeyi Müşrikler’in birçoğuna böyle süsledi.
Allah dileseydi, onu yapmazlardı.
Artık onları ve uyduracaklarını bırak!

Bir saçmalık da Tanrı’ların, müşriklere kendi çocuklarını öldürmelerini iyi bir şeymiş gibi göstermesiydi. Asıl maksatları ise, dinî bir kılıf uydurmak suretiyle çocuk sıkıntısından kurtulmaktı. Sevgili resulüm! Allah isteseydi elbette bunu yapamazlardı, ama yine de sen onları, bu saçma iftiralarıyla başbaşa bırak.

Bunun gibi; ilahları adına savaşlar açarak çocuklarını öldürmeyi hoş gördüler. Haksızlık zulüm üzerine açtıkları savaşlar nedeniyle çocuklarını ölüme gönderdiler. Böylece kendi karakterlerini bozdular. Yaratılış düzenine karşı çıktılar. Kafalarından yasalar uydurarak insanlar arasında eşitsizlik yarattılar. Haksızlığı zulmü hayatlarının ilkesi yaptılar. İnsanları birbirinden ayırdılar. Yeryüzüne sınırlar çizerek insanların rahatça gezip dolaşmasını engellediler. Varlıklarımıza sahip çıkarak insanların yararlanmasını engellediler. Allah dileseydi bunları yapamazlardı. Öyle ise onları uydurdukları ile baş başa bırak! İmtihan nedeniyle verdiğimiz sürede ne yapabiliyorlarsa yapsınlar! Nasılsa dönüp dolaşacakları hesabımızdır. Onları perçemlerinden tutar cehenneme atarız!

Aynı şekilde, ortakları, müşriklerden çoğuna çocuklarını (kızlarını) öldürmeyi hoş gösterdi ki hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! [*] Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Onları uydurdukları ile bırak!

Bilindiği üzere, müşrikler kız çocuklarını diri diri gömerek insanlık tarihinin en utanç verici eylemlerinden birini gerçekleştirmiş ve bir neslin ner... Devamı..

Tıpkı bunun gibi, müşriklerden çoğuna Allah’a ortak koştukları¹ (ilâhları), hem onları mahvetmek, hem de dinlerini bozmak için çocuklarını bile öldürmeyi güzel gösterdi.² Eğer Allah dileseydi onlar bunu yapamazlardı.³ O halde sen onları uydurdukları iftiraları ile baş başa bırak.

1 Şirk: “شرك” fiilinin mastarıdır ve ortak olma demektir. Dinî anlamda şirk, “Allah’a eş ve ortak koşma” manasına gelir. “Müşrik” de, “Allah’a ortak k... Devamı..

Ve aynı şekilde Allah’a ortak koştukları varlıklara veya güçlere olan inançları, Allah’tan başka şeylere ilahlık yakıştıranların çoğuna çocuklarını öldürmelerini [bile] güzel gösterir ¹²² ve böylece onları yok olmaya ve inançlarında şaşkınlığa götürür. ¹²³ Ama yine de Allah dilemeseydi bütün bunları yapmazlardı: ¹²⁴ o halde onlardan ve onların bütün mesnedsiz hayallerinden uzak dur!

122 Lafzen, “onların (Allah’a koştukları) ortakları ... gösterir.” Râzî’nin işaret ettiği gibi, bazı ilk dönem müfessirleri, şurekâuhum (lafzen, “onla... Devamı..

İşte bu sapık ortaklık inançları, müşriklerin çoğuna evlatlarını öldürmeyi bile güzel göstermişti ve böylece onları hem helake ve hüsrana sürüklemiş ve batıl inançlarını da din haline getirmişlerdi. Gerçi Allah, seçme hakkı vermeseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse sen onları uyduruk inançlarıyla baş başa bırak. 6/140, 16/63, 29/38

Dahası, (Allah’a) koştukları ortaklara (olan inançları), şirk koşanların çoğuna çocuklarını öldürmeyi bile güzel gösterir;[¹¹²⁸] işte böylece onları yok oluşa sürükler ve değer sistemlerini yozlaştırır. Ne ki, eğer Allah isteseydi yine de bunları yapamazlardı:[¹¹²⁹] Şu hâlde onlardan da, uyduruk teorilerinden de uzak dur.

[1128] “Güzel göstermenin” putlara isnat edilmesi, şirk koşanların kendi tasavvurlarının kendilerine kurduğu tuzağı ifade eder. Zira putlar özne değil... Devamı..

Ve bunun gibi müşriklerden birçoklarına çocuklarını öldürmeyi, onların ortakları tezyin etmişler. Tâ ki onları helâk etsinler, ve dinlerini de kendilerine karıştırsınlar. Ve eğer Allah Teâlâ dileseydi onu yapmazlardı. Artık onları da, iftira eder oldukları şeyi de bırak.

Yine bunun gibi, onların, Allah'a ibadette ortak saydıkları putlarının hizmetçileri, müşriklerden çoğuna evlatlarını öldürmeyi iyi bir iş gösterdiler ki hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini bozup karıştırsınlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, uydurdukları yalanlarla baş başa bırak! [16, 58-59; 81, 8-9]

Şerikler burada, putun kendisi değil, hizmetçileri, bekçileri veya şeytanlardır. Şerik denilmesi, mallarına ortak olmaları veya itaatlerinde onları Al... Devamı..

Yine ortakları, müşriklerden çoğuna evladlarını öldürmeyi süslü gösterdiler ki (böylece) hem onları mahvetsinler, hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları, uydurduklarıyle baş başa bırak!

Onları helâk itmek ve ittihâz iyledikleri dîni karışdırub bozmak içün şeytânları ve putlarının hâdimleri ekin ve hayvânlarını harâm kıldıkları gibi fakr ve zarûret korkusuyla evlâdlarının katlini de onlara güzel gösterdiler. Eğer Allâh istese bunı yapmazlardı. Onları iftirâlarıyla berâber bırak. (Allâh cezâlarını virir.)

Tıpkı bunun gibi müşriklerin çoğuna, onların ortakları, çocuklarını öldürme işini güzel gösteriyordu. Bunu hem onları geriletmek hem de dinlerini bulandırmak için yapıyorlardı. Allah, zorlayıcı düzen koysaydı bunu yapamazlardı. Öyleyse onları iftiralarıyla baş başa bırak.

İşte böyle, onların (taptıkları) ortakları, müşriklerin bir çoğuna kendi evlatlarını öldürmeyi güzel gösterdi. Onları helake sürüklemek ve dinlerini karma karışık etmek için. Eğer Allah dileseydi bunu yapmazlardı. Öyleyse onları, uydurdukları ile başbaşa bırak!

İşte böylece, müşriklerin çoğuna, insan ve cin şeytanlarından olan ortakları, dinlerini karıştırarak onları mahvetmek için, çocuklarını katletmeyi bile hoş göstermiştir. Allah dileseydi onlar bunu yapamazdı; onun için sen onları uydurduklarıyla baş başa bırak.

Aynen bunun gibi, müşriklerden birçoğuna, Allah'a ortak koştukları kişiler, öz evlatlarını öldürmeyi güzel göstermiştir ki, hem onları yok etsinler hem de dinlerini onlar aleyhine karmakarışık hale getirsinler. Allah dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları, düzdükleri iftiralarla baş başa bırak.

ancılayın bezendi çoķa müşriķlerden oġlanların depelemek ortaķları ya'nį şeyŧānları tā helāk eyleyeler anları daħı tā ķarışduralar anlaruñ üzere dinlerini. daħı eger dilese di Tañrı işlemeyelerdi anı. pes ķo anları anuñ-ıla kim yalan baġlarlar.

Anuñ gibi bezedi çoġına müşriklerüñ oġlanlarını, ḳızlarını öldürmek şerīkleri özlerini helāk eylemeg‐içün, daḫı yapmaġ‐ıçun ḥaḳḳı yā bāṭıl‐ılaanlar dīnlerinde. Eger Tañrı Ta‘ālā dilese‐y‐di anı işlemezlerdi. Pes ḳo anla‐rı yalan söyledükleri bile.

Beləcə, (onların şeytanlardan və cinlərdən ibarət olan) ortaqları müşriklərin bir çoxuna onları məhv etmək və dinlərinə qarmaqarışıqlıq salmaq məqsədilə övladlarını öldürməyi yaxşı bir iş kimi göstərdilər. Əgər Allah istəsəydi, bunu etməzdilər. (Ya Rəsulum!) Onları da, uydurduqları yalanları da başlı-başına burax!

Thus have their (so called) partners (of Allah) made the killing of their children to seem fair unto many of the idolaters, that they may ruin them and make their faith obscure for them. Had Allah willed (it otherwise), they had not done so. So leave them alone with their devices.

Even so, in the eyes of most of the pagans,(959) their "partners" made alluring the slaughter of their children, in order to lead them to their own destruction, and cause confusion in their religion. If Allah had willed, they would not have done so: But leave alone them and their inventions.

959 The false gods and idols-among many nations, including the Arabs-were supposed to require human sacrifices. Ordinarily such sacrifices are revolti... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.