20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Huve-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda fî sitteti eyyâmin śümme-stevâ ‘alâ-l’arş(i)(c) ya’lemu mâ yelicu fî-l-ardi vemâ yaḣrucu minhâ vemâ yenzilu mine-ssemâ-i vemâ ya’rucu fîhâ(s) ve huve me’akum eyne mâ kuntum(c) va(A)llâhu bimâ ta’melûne basîr(un)

Öyle bir mabuttur ki gökleri ve yeryüzünü altı günde yaratmıştır da sonra arşa hakim olmuştur, bilir, ne girerse yere ve ne çıkarsa oradan ve ne yağarsa gökten ve ne ağarsa oraya ve o, sizinledir nerede olursanız; ve Allah, ne yapıyorsanız görür.

Gökleri ve yeri altı günlerde (dönemde) yaratan, sonra Arş’a istiva edip (ilim ve kudretiyle kuşatan ve kâinatın yönetim merkezine hâkim olan) O’dur. Yere (toprağa) gireni, ondan çıkanı (her tür tohumu ve filizi), gökten (yere) ineni ve ona yükseleni (hepsini ve ayrıntılarıyla Allah) bilir. Her nerede (ve ne halde) olur iseniz, O (kesinlikle) sizinle beraberdir; Allah yaptıklarınızı (sürekli ve tüm ayrıntıları ile) Görendir.

Gökleri ve yeri altı devirde, altı birimde, altı zamanda yaratan sonra da, arşı üzerinde herşeye hükümran, egemen olan O'dur. Yere nelerin girdiğini, yerden nelerin çıktığını, gökten ineni ve göğe yükselenleri bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir ve Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

O gökleri ve yeri altı günde, altı devirde yaratandır. Sonra Arş üzerinde sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kurandır. Yere atılan tohumu, yere düşen yağmuru bilir, yerden çıkan ekini, suyu ve madenleri bilir. Gökten ineni bilir, gökte yükseleni bilir. Nerede olsanız, Allah orda sizinle beraberdir. Allah işlediğiniz amelleri biliyor, görüyor.

bk. Kur’an-ı Kerim, 6/59; 11/5; 13/10.

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ı kuşatandır. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni bilir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Her nerede iseniz, O sizinle beraberdir, Allah, yaptıklarınızı görendir.

Göklerle yeri ve aralarındakileri altı günde yaratan O'dur. Sonra arş'ı (kudret ve saltanatı ile) istilâ etti. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve ona yükseleni hep bilir. Her nerede olsanız (ilim ve kudreti) sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görendir.

Gökleri ve yeri altı günde (dönemde) yaratan, sonra Arş’a (kâinatı idare etmeye) geçen O’dur. O, yere giren ve yerden çıkan ile gökten inen ve göğe çıkan her şeyi çok iyi bilendir. Nerde olursanız, O sizinle beraberdir. Allah, yaptığınız her şeyi çok iyi görendir.

Gökleri ve yeri altı evrede yaratan, sonra bütün bunları hâkimiyeti altına alan O'dur. Toprağa gireni de, topraktan çıkanı da, gökten ineni de, göğe yükseleni de O bilir. Nerede olursanız olunuz O, sizinle beraberdir. Allah yaptığınız her şeyi görmektedir.

Göklerle, yeri altı günde yarattı, sonra arştan kapsadı, yere giren, yerden çıkan, gökten inen, göğe çıkan her şeyi bilir, nerde durursanız, O sizinledir, Allah görür yaptığınız işleri!

O, gökleri ve yeri altı evrede yaratmış, sonra da yarattığı her şeyin kanununu koyarak onlar üzerinde egemenlik kurmuştur. O, hem toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, hem de gökten inen ve ona yükselenleri bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir ve Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

Bkz. 32/4, 5; 34/2 ve dipnotu.“Eyyam” terimine evre manası verdik. Çünkü bizim bildiğimiz günler yerkürenin kendi ekseni etrafında ve güneş çevresinde... Devamı..

Semâvât ve arzı altı günde yaradan odur. Yedinci güni ’arşını istilâ itdi. Arza ne dâhil olur ise, arzdan ne çıkar ise, semâdan ne nâzil olur ise ve semâya ne su’ûd ider ise hepsini bilür, her dâim sizinle berâberdir, hep yapdıklarınızı görir.

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmeden, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilen O'dur. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.

O, gökleri ve yeri altı günde (altı evrede) yaratan, sonra Arş’a[525] kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

Arş, kudret ve hâkimiyet tahtı, sınırsız kudret makamı demektir.

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur. Toprağa giren ve ondan çıkan, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'ın üzerine istivâ edendir. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görür.  

 Allah, yağmurlar ve ölüler gibi yere girenleri, bitkiler ve madenler gibi yerden çıkanları, rahmet, azap ve melekler gibi gökten inenleri, iyi, kötü ... Devamı..

O'dur gökleri ve yeri altı günde yaratan ve daha sonra tüm otoriteyi kuran. Yere giren ve ondan çıkanı, gökten inen ve ona yükselen her şeyi bilir. Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir. ALLAH tüm yaptıklarınızı görendir.

"Altı gün" terimi, gezegenimizdeki hayatın gerçekleşmesi için gerekli koşulları vurgulayan bir birimden ibarettir. Bak 41:9-10.

O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istivâ etti (hükümran oldu). Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı görmektedir.

O odur ki Gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerine istiva buyurdu, Yere gireni ve ondan çıkanı, Gökten ineni ve ona yükseleni hepsini bilir ve her nerede olsanız sizinle beraberdir, hem Allah her ne yaparsanız görür

O gökleri ve yeri (hikmetine binâen, bir anda yaratmak yerine, dünya günlerinden) altı gün (miktarına denk gelecek bir süre) de, (altı evrede) yaratan ve (yaratmış olduğu en büyük cisim olan) arşı hükmü altında tutandır. Yere gireni (toprağın içindeki tohumu) ve ondan çıkanı (ekini/bitkiyi), gökten (yeryüzüne) inen (vazifeli melekler) i ve göğe yükseleni de (kabul makamına yükselen duaları da) bilir. (Her) nerede olursanız olun, O (ilmi ile manen) sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

O, gökleri ve yeri altı günde¹ yarattı. Sonra arşa istiva etti.² Toprağa gireni de ondan çıkanı da gökten ineni de göğe yükseleni de bilir. Ve nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Allah, Yaptıklarınızı En İyi Gören'dir.

1- Altı evrede, altı dönemde, altı zaman diliminde. 2- Sonra evrene yasalarını koyup, onu egemenliği altına aldı.

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra (hükmü) arşı istîlâ edendir. Yere giren, oradan çıkan, gökden inen, oraya yükselen şeyleri O bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle beraberdir. Ne yaparsanız Allah hakkıyle görücüdür.

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra arşa hükmedendir. Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve orada yükseleni bilir. Ve nerede olsanız, O sizinle berâberdir. Çünki Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla görendir.

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra egemenlik makamına yerleşmiş, yeryüzüne gireni, yeryüzünden çıkanı, gökyüzünden yeryüzüne ineni ve yeryüzünden gökyüzüne çıkanı hepsini O bilir. Her nerede olursanız olun Allah, (her zaman ve her yerde) sizinle beraber olup, yaptıklarınızı görendir.

O Allah ki yerleri, gökleri, ikisinin arasındakileri altı günde yarattı, sonra egeliğinde erk sürdü. Yere giren, yerden çıkan, gökten inen, göğe yükselen her nesneyi O bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle birliktedir. Allah bütün işlediklerinizi görücüdür.

Gökleri, yeri altı günde yaratan, sonra arş üzerine şanıyle müstevi olan [¹], O/dur, O, yere gireni ve yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Nerede olsanız O, sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür.

[1] Veya arşı tedbiri, emri icrayı kast eden.

Gökleri ve yeri altı evrede [yevm] yaratan, sonra Arş’a hükmeden O’dur.⁵ Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya çıkanı bilir.⁶ Nerede olursanız olun; O, hep sizinle beraberdir. Zira Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir.⁷

5 Krş. A’râf, 7/54; Secde, 32/4-5 6 Krş. Sebe’, 34/2 7 Krş. Nisâ, 4/108; Yûnus, 10/61

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da egemenlik tahtına kurulan O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni ve ona çıkanı bilir. Siz her nerede iseniz, O sizinle beraberdir. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir.

Şu uçsuz bucaksız gökleri ve sayısız nîmetlerle donatılmış yeryüzünü altı günde yaratan, fakat sonra bir kenara çekilip mahlukâtı kendi kaderiyle baş başa bırakmayan, aksine, sınırsız kudret ve hâkimiyetinin sembolü olarak Egemenlik Tahtı olan Arş’ta bulunan O’dur. Öyle ki, O, yerin içine giren bütün varlıkları ve oradan çıkan her şeyi bilir ve aynı şekilde, gökten inenlerive oraya yükselen her şeyi bilir. Her nerede olursanız olun, O sonsuz ilim ve kudretiyle tek rab ve ilâh olarak her an ve her yerde sizinle beraberdir. Unutmayın; Allah, yaptığınız her şeyi görmektedir ve ona göre karşılığını mutlaka verecektir.

Yer’i ve Gökler’i altı günde / dönemde yaratmış; sonra Arş’a istivâ etmiş / oturup kurulmuş olan O’dur.
Yer’e gireni, oradan çıkanı; Gök’ten ineni, oraya yükseleni biliyor.
Siz nerede olursanız, O sizinle birliktedir.
Allah ne işliyorsanız görmektedir.

Gökleri ve yeri altı zamanda yaratmış Sonra evreni dengesine oturtmuştur. O, yere gireni de bilir, yerden çıkanı da; gökten ineni de bilir göğe çıkanı da. Siz nerede iseniz Allah oradadır. Bütün yapıp ettiklerinizi görür.

Allah gökleri ve yeri altı günde katmanlar halinde yaratan, sonra yarattıklarını yönetmek için yaratılan varlıkların yönetim merkezi olan Arş’a hükümran olandır. Yeryüzünün içine girenleri, yeryüzünden dışarıya çıkanları, gökyüzünden yeryüzüne inenleri, yeryüzünden gökyüzüne çıkanları bilir. Nerede olursanız, Allah sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir, bilendir. Allah’tan hiçbir şeyi kaçıramaz, hiçbir şeyi gizleyemezsiniz.

O, gökleri ve yeri altı günde (dönemde) yaratandır; [*] sonra da [arş]a [istiva] edendir. [*] Yerin içine gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve oraya yükseleni bilir. [*] Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. [*] Allah yaptıklarınızı görendir.

Benzer mesajlar: A‘râf 7:54; Yûnus 10:3; Hûd 11:7; Ra‘d 13:2; Furkân 25:59; Secde 32:4; Kâf 50:38 [Arş]a [istivâ] ile ilgili detaylı bilgi için bkz. ... Devamı..

Muhakkak ki; sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri altı zaman diliminde yaratan, sonra kâinatın (arşın) yönetimini hâkimiyeti altına alan, yerin içine gireni de ondan çıkanı da gökten ineni de oraya yükseleni de bilen, nerede olursanız olun, sizinle beraber olandır. Ve Allah, sizin ne yaptığınızı hakkıyla görüp durandır.

O, gökleri ve yeri altı çağda yaratmış ve kudret ve egemenlik tahtına oturmuştur. ³ O, hem toprağa giren ve ondan çıkan her şeyi, hem de gökten inen ve ona yükselenleri bilir. ⁴ Nerede olursanız olun O sizinle beraberdir; ve Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

3 Karş. 7:54’deki benzer ifade ve ilgili not 43.4 Bkz. 34:2, not 1.

O, gökleri ve yeri altı evrede yaratmış sonra da her şeyin yasasını koyarak onlar üzerinde egemenlik kurmuştur. O, toprağa giren ve oradan çıkan, gökten inen ve göğe yükselen ne varsa hepsini bilir. Nerede olursanız olun O, sizinle beraberdir. Allah, yapıp ettiğiniz her şeyi görür. 32/4, 58/7

Gökleri ve yeri altı aşamada yaratan,[⁴⁹³²] ardından hükümranlık makamına kurulan O’dur.[⁴⁹³³] O hem toprağa giren ve orada çıkan her şeyi hem de gökten inen ve onda yükselen her şeyi bilir.[⁴⁹³⁴] Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir ve Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir.

[4932] Fî sitteti eyyâmin ibâresi, göklerin ve yerin yaratılışının ilâhî takdir gereği “çok aşamalı bir süreç içinde” tamamlandığına delâlet eder. Eyy... Devamı..

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş’a hükümrân olan O’dur. Yere gireni, oradan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olursanız olun, sizinle beraberdir O. Allah, yaptığınız her şeyi görendir.

O, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş’a kurulandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.

O, o (zât)dır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş üzerine istiva buyurdu. Yerde dahil olan şeyi ve ondan çıkan şeyi ve semadan iniveren şeyi, ve onda yükselen şeyi bilir. Ve o, her nerede olsanız sizinle beraberdir. Ve Allah, ne işlediğinizi bihakkın görücüdür.

O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yaratıp sonra Arşına kuruldu. Yere gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe yükseleni bilir. Hasılı siz nerede olursanız olun O, (ilmi ve kudreti ile) sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı görür. [6, 59; 11, 5; 13, 10. Arş için bkz: 7, 54;20, 5]

O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra Arş'a oturdu. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, ona çıkanı bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir, Allah yaptıklarınızı görmektedir.

Altı günün, altı çağ anlamına geldiğini daha önce izah etmiştik. Allah'ın Arşa oturması, yaratıklarını yönetmesini ifâde eder. Kâinâtın tek hükümdârı ... Devamı..

O'dur ki gökleri ve yeri altı günde yaratdı. Sonra 'arşı üzerine istivâ buyurdı. Arza giren ve ondan çıkanı ve gökden inen ve ona su'ûd ideni bilir. Nerede olur iseniz olunuz sizinle berâberdir. Allâh işlediğiniz şeyleri görir.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde[*](evrede) yaratan ve yönetime (arşa) geçmiş olan O’dur. Yere ne girer ve yerden ne çıkarsa, gökten ne iner ve gökte/göğe ne yükselirse onların hepsini bilir. Nerede olursanız olun, O, sizinle birliktedir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

[*] Bizim gün olarak bildiğimiz zaman birimi güneşe ve gündüze göre hesapladığımız bir kavramdır. Yaratılış aşamalarının anlatıldığı bu ayette bildiri... Devamı..

Gökleri ve yeri altı günde yaratan sonra da Arş'a hakim olan O'dur. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, göğe yükseleni bilir. Nerede olsanız O, sizinle beraberdir. Allah, yaptığınız her şeyi görür.

Gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da Arş üzerine kurulan(5) Odur. O, yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. Nerede olsanız O sizinledir. Allah sizin yaptıklarınızı da görür.

(5) “Altı gün” ve “Arş üzerine kurulma” kavramları için 7:54’ün açıklamalarına bakınız.

O, odur ki, göklerle yeri altı günde yarattı, sonra arş üzerinde egemenlik kurdu. Yere gireni ve ondan çıkanı, gökten ineni ve onda yükseleni bilir. O, nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Allah, işleyip üretmekte olduklarınızı en iyi şekilde görmektedir.

ol oldur kim yarattı gökleri daħı yiri altı günler içinde andan ķaśd eyledi 'arşa. bilür anı kim girür yire daħı anı kim çıķar andan daħı anı kim iner gökden daħı anı kim aġar aña. daħı ol sizüñ-iledür ķanda kim olasız daħı Tañrı anı kim işlersiz göricidür.

Ol oldur kim yaratdı gökleri ve yirleri altı gün içinde. Andan müstevlī oldı ‘arş üzere keyfiyyetsüz. Bilür yirler içine gireni, anlardan çıḳanı daḫı. Gök‐lerden ineni daḫı bilür, anlara aġanı daḫı ve ol sizüñledür ḳanda olsañuz. Tañrı Ta‘ālā siz işlegeni göricidür.

Göyləri və yeri altı gündə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hökmü altına alan Odur. O, yerə girəni də, (yerdən) çıxanı da, göydən enəni də, (göyə) qalxanı da bilir. Siz harada olsanız, O sizinlədir. Allah sizin nə etdiklərinizi görəndir!

He it is Who created the heavens and the earth in Days; then He mounted the Throne. He knoweth all that entereth the earth and all that emergeth therefrom and all that cometh down from the sky and all that ascendeth therein; and He is with you wheresoever ye may be. And Allah is Seer of what ye do.

He it is Who created the heavens and the earth in six Days,(5277) and is moreover firmly established on the Throne (of Authority),(5278) He knows what enters within the earth and what comes forth out of it, what comes down from heaven and what mounts up to it. And He is with you wheresoever ye(5279) may be. And Allah sees well all that ye do.

5277 In six Days: see 41:9-12, and notes; also more briefly, n. 1031 to 7:54 . 5278 Cf. 10:3, and n. 1386. It is not that Allah completed His Creation... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.