20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hadîd Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Huve-l-evvelu vel-âḣiru ve-zzâhiru velbâtin(u)(s) ve huve bikulli şey-in ‘alîm(un)

Ve odur her şeyden önce var olan ve her şeyden sonra kalan ve her şeye üstün olup delilleriyle bilinen ve her şeyi bilen de duygularla bilinmeyen ve o, her şeyi bilir.

Sufiyye, bu âyeti tevil ederek Varlık birliği inancını ispata çalışır.

O, Evvel’dir (Allah, her şeyden öncedir, varlığı Ezelidir). Ahir’dir (Kendisinden başka hiçbir şeyin kalmayacağı son ve tek gerçektir, Ebedidir). Zahir’dir (varlığı açık ve kesindir). Bâtın’dır (gerçek nitelikleri yaratılanların harika özellikleri içinde gizlidir). O, her şeyi (bütün ayrıntıları ile) Bilendir.

O'nun varlığı öncesiz ve sonrasızdır. Yani O'ndan önce hiç birşey yoktu ve hiç birşey de O'nun gibi sonsuz olmayacaktır. İlk ve son O'dur. O'nun varlığı ve birliği, pek çok delillerle gözüküp durmaktadır. Ve O'nun zatının hakikatı gizlidir, akıllar O'nu idrak edemez ve O herşeyi tamamıyle bilendir.

O, başlangıcı olmayan ezelî ilk varlıktır, bâki olan ebedî varlıktır, varlığı sayısız delillerle açık, kudreti, üstünlüğü, hükümranlığı aşikârdır. Her şeyde gizlidir, her şeyin içyüzünü bilir. Her şey O'nun bilgisi, planı, iradesi dâhilinde gerçekleşmektedir.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 40/29; 64/14.

O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. [1] O her şeyi bilendir.

1.Evvel: Kendinden önce hiçbir şey olmayan. Ahir: Kendinden sonraya hiçbir şey kalmayacak olan. Zahir: Delilleriyle varlığı açık ve kesin olan. Batın:... Devamı..

O, Evveldir, Ahirdir, Zahirdir, Batındır. O, her şeyi bilendir.

O, (her şeyden önce mevcud olan) evveldir; ve (her şey helâk olduktan sonra geriye kalacak) âhirdir. (Varlığı sayısız delillerle) zâhirdir ve (akılların idrak edemiyeceği zatı ise) bâtındır. O, her şeyi bilendir.

İlk olan, son olan, açık olan, gizli olan O’dur. O’nun ilmi her şeyi kuşatmıştır.

O, ilktir, sondur, açık olandır, gizli olandır. O, her şeyi bilendir.

İlk O'dur, son O'dur görünen O, gizli O, her bir şeyi bilen de O!

O, Evveldir (başlangıcı olmayandır) ve Âhirdir (sonu olmayan, ebedi olandır). Zahirdir (varlığı fillerinin etki ve sonuçlarından bilinendir). Batındır (zatının hakikati ve mahiyeti gizli olup duyularla kavranamayan ve gözlerle görünemeyendir). O, her şeyi en güzel biçimde bilendir.

İlk ve son odur, zâhir ve bâtında olan her şeyi bilür.

O her şeyden öncedir; kendisinden sonraya hiçbir şeyin kalmayacağı son'dur; varlığı aşikardır; gerçek mahiyeti insan için gizlidir. O her şeyi bilir.

O, ilk ve sondur. Zâhir ve Bâtın’dır.[524] O, her şeyi hakkıyla bilendir.

Allah’ın ilk ve son olması, varlığının bir başlangıcı ve sonu olmaması demektir. Allah’ın Zahir ve Bâtın olması ise O’nun varlığının, varlığına delale... Devamı..

O, evvel ve âhir, zâhir ve bâtındır. O her şeyi bilir.

O ilktir, sondur, zâhirdir, bâtındır. O, her şeyi bilendir.  

 Allah ilktir, her şeyden öncedir, başlangıcı yoktur, varlıkları O yaratmıştır. Sondur, varlıkların yok oluşundan sonra da O bâkidir. Zâhirdir, varlığ... Devamı..

O ilktir, sondur. O en dıştakidir, en içtekidir. O her şeyi bilir.

O ilktir, sondur, zahirdir, bâtındır. O herşeyi bilendir.

Odur, evvel-ü âhir ve zâhir-ü bâtın, hem o her şey'e alîmdir

O (Allah ki, varlığının başlangıcı olmayan) evveldir, (varlığının sonu olmayan) âhirdir, (var olduğu sayısız delillerle apaçık olan) zâhirdir, (zâtının künhü, idrak edilmeyen) bâtındır. Ve O, her şeyi hakkıyla bilendir.

O, Evvel'dir ve Âhir'dir; Zahir'dir, Batın'dır.¹ Ve O, Her Şeyi En İyi Bilen'dir.

1- Varlığının başlangıcı da sonu da yoktur. Varlığı, var ettikleri ile anlaşılıp bilinen ancak varlığının niceliği ve niteliği kavranamayandır.... Devamı..

O, hem evveldir, hem âhirdir, hem zaahirdir, hem baatındır. O, herşey'i kemâliyle bilendir.

O, Evvel (herşeyden önce var olan)dır, Âhir (herşeyin helâkinden sonra bâki kalan)dır, Zâhir (delilleriyle varlığı apaçık olan)dır ve Bâtın (akılların O'nu idrâk edemediği, Zât'ının hakikati bilinmeyen)dir. Ve O, herşeyi hakkıyla bilendir.

Allah İlk’dir (hep var olan), Sondur (her şey yok olur, O yine vardır). O Zahirdir (görülen her şey O’nu işaret eder), Batındır (gizli olanlar ve bilinmeyenler onun bilgisi dâhilinde var olurlar) ve O, her şeyi en iyi bilendir.

İlki de Odur, ardı da O. Göze görünen de Odur, görünmiyen de O. Her nesneyi bilici olan da Odur.

O, ilktir, sondur; aşikârdır, gizlidir [¹⁰]. O, her şeyi hakkıyle bilir.

[10] Her şeyden evvel vardır, bidayeti yoktur, kadîm ve ezelîdir; sonuna nihayet yoktur, en son kendisi kalacaktır, ebedîdir; delil ve burhanla aşikâr... Devamı..

O, Evvel’dir,¹ Âhir’dir², Zâhir’dir,³ Bâtın’dır⁴. Zira O, her şeyi hakkıyla bilendir.

1 El-Evvel: İlkler ilki, varlığının başlangıcı olmayan, sonsuz, ezelî. 2 El-Âhir: Sonlar sonu, varlığının sonu olmayan, sonsuz, ebedî. 3 Ez-Zâhi... Devamı..

O evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. O, her şeyi bilendir.

O her bakımdan sonsuzdur, sınırsızdır: hem İlktir, hem de Son. Her şeyden önce vardı ve her şeyden sonra da var olacaktır. O, zamanın ve mekânın üzerindedir, çünkü onları yaratan O’dur. O ezelî ve ebedîdir. Varettikleriyle bir tek rab ve yegane ilâh olarak O, apaçık ortadadır, fakat Zatıyla gizlidir, hiç kimse O’nun mahiyetini tam olarak kavrayamaz fakat O, her şeyi en mükemmel şekilde bilir.

Evvel de, Âhir de, Zâhir de, Bâtın da O’dur.
O, her şeyi bilendir.

Allah, hem ilk hem son; hem dış hem tir. Allah, her şeyi tüm ayrıntısıyla bilen güçtür...

Allah ilk ve sondur. Allah açıkladıklarıyla zahir, gizledikleriyle batındır. İnsanlar sadece Allah’ın bildirdiklerini bilir, bildirmediklerini bilemez. Allah yarattığı bütün varlıklar hakkında gerçekleri bilir. İnsanlar sadece beş duyusuyla algıladıklarını, Allah’ın verdiği akılla ürettikleri fikirleri, araştırma ve inceleme sonucunda elde ettiklerini bilir. Allah ise bütün gerçekleri bilir.

O ilktir, sondur; apaçıktır, içkindir. O her şeyi bilendir.

O (Allah) hem öncesiz, hem sonrasız, hem varlığı (eserleriyle) görünen hem de (zatının hakikati) gizli olandır ve O, her şeyi hakkıyla bilendir.¹

1 Çünkü her şey, Onun varlığına delildir. Yani, var olurken Onun kendisinden önce var olduğunu ispat etmeyen hiçbir şey yoktur. Bu yüzden Vahdet-i Vüc... Devamı..

O, İlk ve Sondur; ¹ hem Dış Görüntüdür hem İç Gerçeklik: ² ve O, her şeyin bilgisine Sahiptir.

1 Yani, O’nun varlığı öncesiz ve sonrasızdır; O’ndan önce hiçbir şey yoktu ve hiçbir şey O’nun gibi sonsuz olmayacaktır: birçok sahih nakilde kaydedil... Devamı..

O, evveldir/öncesiz ilktir, ahirdir/sonrasız sondur, O zahirdir/bütün varlığını hem görülebilen sebebi, batındır/hem de görülmeyen hakikatidir. Bundan dolayı O her şeyi bilendir. 2/255, 59/22...24

O (aynı anda) el-Evvel ve el-Âhir’dir; ez-Zâhir ve el-Bâtın’dır;[⁴⁹³¹] ve O her şeyi en iyi bilendir.

[4931] Yani: “O öncesiz ilk, sonrasız sondur” (Bkz: 55:26). O bütün varlığın hem görülebilen aşkın sebebi hem de görülemeyen içkin hakikatidir (Krş: 6... Devamı..

3. Hem Evvel'dir, hem Âhir'dir O! (*) Hem Zâhirdir, hem Bâtın'dır O! (**) Her şeyi hakkıyle bilendir O!

(*) Evvel'dir; her şeyden öncedir, başlangıcı yoktur ve her şeyin ilkidir, varlıkları ortaya çıkarandır... hem de Âhir’dir. " Yeryüzünde bulunan her c... Devamı..

O, öncedir ve sondur. Zahirdir ve Bâtın’dır. O, her şeyi hakkıyla bilendir.

O, evveldir ve ahirdir ve zahirdir ve batındır ve O, her şeye alîmdir.

Evvel O'dur, Âhir O. Zahir O'dur, Batın O! O her şeyi hakkıyla bilir.

O, ilktir (kendisinden önce hiçbir varlık yoktur,) sondur (kendisinden sonra hiçbir varlık yoktur. Her şey yok olurken O kalacaktır,) zahirdir (delilleriyle varlığı gün gibi açıktır,) batındır (zatının hakikati gizlidir, akıllar O'nun özünü idrak edemez,) O, her şeyi bilendir.

Her şeyden evvel ve her şeyden âhir, her şeyden zâhir ve her şeyden bâtındır. Ve her şeyi bilicidir.

İlk O’dur, sonraki de O. Açıkta olan O’dur, duyulardan uzak olan da O’dur. O, her şeyi bilendir.

İlk ve son O'dur. Ortaya koyan ve gizleyen de O'dur. O, her şeyi bilendir.

Evvel(1) de Odur, Âhir(2) de. Zâhir(3) de Odur, Bâtın(4) da. O herşeyi hakkıyla bilendir.

(1) Herşeyden önce O vardır; başlangıcı yoktur. Herşeyin başlangıcı Ona dayanır.(2) Herşeyden sonra O bâkidir; Onun başlangıcı olmadığı gibi sonu da y... Devamı..

Evvel'dir O, başlangıcı yoktur; Âhir'dir O, sonu yoktur; Zâhir'dir O, her şeyde belirir; Bâtın'dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir o.

ol öñdür daħı śoñdur daħı görinürdür daħı gizlüdür daħı ol her neseneyi bilicidür.

Oldur evveli ibtidāsuz ve āḫiri intihāsuz. Daḫı āşikāre ve gizlü oldur. Daḫıol her nesneyi bilicidür.

Əvvəl də, axır da, zahir də, batin də Odur. O, hər şeyi biləndir! (Allah Öz əzəli elmi və qüdrəti ilə hər şeyi görüb bildiyi halda, Özü görünməz, dərkolunmazdır. Allahın varlığı aşkar, mahiyyəti isə tamamilə gizlidir).

He is the First and the Last, and the Outward and the Inward; and He is Knower of all things.

He is the First and the Last, the Evident and the Hidden:(5276) and He has full knowledge of all things.

5276 Allah is Evident insofar as there is ample evidence of His existence and providence all around us. On the other hand, Allah is Hidden insofar as ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.