24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nisâ Suresi 158. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Bel rafe’ahu(A)llâhu ileyh(i)(c) vekâna(A)llâhu ‘azîzen hakîmâ(n)

Allah onu kendisine yüceltti ve Allah, üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ahd-i Cedid'e nazaran İsa Peygamber, Yuda tarafından ele verilmiş, haça gerilerek öldürülmüş, sonra dirilip bir kaç gün şakirtleri arasında yaşadıktan... Devamı..

 Bilakis; Allah Onu Kendine yükseltti. Allah Üstün ve Güçlüdür, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç yetişemez. Yapıp ettiği herşeyi, yerli yerince yapandır.

Aksine Allah, eceli gelince onun ölümünü gerçekleştirip ruhunu aldı. Ona yapılan iftiralarla ilgili muhakemeyi, huzurunda alenî yapmayı hükme bağladı. Allah kudretli, hikmet sahibi ve hükümrandır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/88; 3/49, 55; 19/30; 41/5.

Aksine Allah onu kendi katına yükseltti. Allah yücedir, hakimdir.

Hayır; Allah onu kendine yükseltti. Allah üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Doğrusu Allah, onu yükseltip himayesine almıştır. Allah Azizdir, hükmünde hikmet sâhibidir.

Hayır, onu gerçekten öldürmediler. Sadece Allah onu yanına aldı. Şüphesiz Allah, Aziz ve Hakîmdir (istediğine güç getirir ve her şeyi yerli yerinde yapar.)

Hayır, Allah onu kendi katına yüceltti. Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.[88]

[88] Hz. İsâ’yı asıp öldürememeleri hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, V, 430-437; IV, 93-107; IV, 119-128.

Allah onu kendisine götürdü, Allah emre, Allah bilge

Doğrusu Allah, onu (İsa'yı) kendi katına yüceltti. Allah mutlak galiptir, yegâne hüküm ve hikmet sahibidir.

Bkz. 2/88, 3/49, 55, 19/30, 41/5Bu ayetlerden anlıyoruz ki; Hz. İsa, Yahudiler tarafından öldürülmemiş, Allah tarafından vefat ettirilerek kendi katın... Devamı..

Allâh ânı nezd-i ulûhiyetine celb itdi Allâh ’azîz ve hakîmdir.

156,157,158. Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: "Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, Hakim'dir.

Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Bilâkis Allah onu kendine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

Bilâkis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir.

Tersine, ALLAH onu kendisine yükseltti; ALLAH Üstündür, Bilgedir

Fakat Allah onu kendisine yükseltmiştir. Allah, aziz (daima üstün)dir, hikmet sahibidir.

doğrusu Allah onu kendine doğru ref'eyledi, Allah bir azîz, hakîm bulunuyor

Bilâkis Allah onu (Îsâ’yı, takdir ettiği bir zaman da dünyaya yollamak üzere rûh ve bedeniyle canlı bir şekilde) semâya yükseltmiştir. Şüphesiz Allah her işinde mutlak galip olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.

Aksine Allah, onu kendisine yükseltti.¹ Allah, Mutlak Üstün Olan'dır, En İyi Hüküm Veren'dir.

1. Onu değerli kıldı, yüksek dereceler verdi.

Bil'âkis Allah onu yükseltib kendisine kaldırmışdır. Allah, mutlak gaalibdir, yegâne hüküm ve hikmet saahibidir.

Bil'akis Allah, onu kendi (katı)na yükseltti.(1) Çünki Allah, Azîz (kudreti dâimâ galib gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

(1)“Üçüncü tabaka-i hayat (hayat tabakası): Hazret-i İdrîs ve Îsâ Aleyhimesselâm’ın tabaka-i hayatlarıdır ki, beşeriyet levâzımâtından tecerrüd ile (i... Devamı..

Allah İsa’nın şanını (kıyamete kadar adının anılmasını sağlayarak) yüceltti. Allah güçlü ve her şeyin hükmünü verendir.

Bunun tersine olarak Allah İsa’yı kendi katına yükseltti. Allah erkli doğruyu bildirici olandır.

Hayır! Allah onu kendine kaldırdı. Allah azizdir, hakimdir.

Bilakis Allah onu kendisine yükseltti [rafe’ahu].⁵⁵ Allah Azîz ve Hakîm olandır.

55 “Rafe’a” fiili, “yüceltti” anlamına gelir. Bir insanın Allah tarafından ref edilmesi (yükseltilmesi), onun onurlandırılması demektir. Allah katında... Devamı..

Bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.

Hayır; doğrusu Allah, onu düşmanlarının şerrinden koruyup kendi katına yükseltti. Zira ilâhî hikmet, İsa’nın kurtarılıp bu yüce makâma yükseltilmesini ve tebliğini tamamladıktan sonra, eceliyle vefât etmesini gerektiriyordu. Unutmayın ki, Allah sonsuz kudret ve hikmet sahibidir.
İsa Peygamber hakkında yanlış inançlara saplanarak onu inkâr edenlere gelince:

Aksine Allah onu kendi katına yükseltti / kaldırdı.
Allah hakîm azîzdir.

Bilakis Allah, onu kendisine doğru kaldırdı. Çünkü Allah görkemli gücü ile her şeye egemendi.

Allah İsa’yı kendisine yükseltmiştir. Allah üstündür, güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Aksine Allah onu (İsa’yı) kendine (katına) yükseltmiştir. [*] Allah güçlüdür, doğru hüküm verendir.

Bu ayet Âl-i İmrân 3:55 ve Mâide 5:116-117. ayetlerle birlikte okunmalıdır. Ayette Hz. İsa’nın ölmediği değil, düşmanları tarafından asılamadığı ve öl... Devamı..

Tersine Allah onu (vefat ettirerek)¹ kendi katına yükseltmiştir.² Şüphesiz Allah çok güçlüdür, hüküm (ve hikmet) sahibidir.

1 Bu parantez aynı olayın, (Âlu İmrân: 55) deki anlatılışına dayanılarak ilave edilmiştir. Buna göre; Hz. İsa, Yahûdîler tarafından öldürülmeyip, Alla... Devamı..

Hayır, Allah o’nu Kendi katına yüceltti. ¹⁷² Allah gerçekten kudret ve hikmet sahibidir.

172 Karş. 3:55. O ayette Allah, Hz. İsa’ya “Seni ölüme yollayacağım ve katıma yücelteceğim buyurur. Rafe‘ahû (lafzen, “o’nu yüceltti” yahut “o’nu yuka... Devamı..

Aksine Allah, onu (Eceli gelince vefat ettirdi) kendi katına yüceltti. Allah, güçlü ve yüce olan ve her hükmünde doğru karar verendir. 3/55, 30/25

Bilakis, Allah onu kendi katına yüceltti. Zira Allah mutlak üstün ve yüce olandır, her hükmünde tam isabet sahibidir.

Hayır! (Gerçek onların sandığı gibi değildir) Allah onu nezdine (kudsi bir makama) yükseltmiştir. Allah herşeye gücü yetendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Biakis, Allâh onu (İsa’yı) kendisine yükseltti. Allâh dâimâ üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir.

Hayır, Allah Teâlâ O'nu kendisine yükseltmiştir. Ve Allah Teâlâ azîzdir, hakîmdir.

155, 156, 157, 158. İşte sözleşmelerini bozmaları, Allah'ın âyetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve “kalplerimiz perdelidir” demeleri -ki kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de artık onlar pek az inanırlar- yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve “Biz Allah'ın resulü(! ) Meryem oğlu Mesih Îsâ'yı katlettik! ” demeleri yüzünden, onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik, Oysa onlar Îsâ'yı öldüremediler, asamadılar da; öldürülen başkası idi, lâkin kendilerine ona benzer gösterildi. Îsâ hakkında ihtilâfa düşenler de bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur, zanna tâbi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir (mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir). [2, 88; 41, 5; 3, 55; 19, 30; 3, 49] {KM, Levililer 26, 41; Tesniye 30, 6}

2,88’de o Yahudilerin, Hz. Peygamber (a.s.)’ın dâvetini sağır bir kulakla dinledikleri hatta “Siz ne kadar kesin delil getirseniz de, dâvetinizi kabul... Devamı..

Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Allah daima üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Belki Allâh onı nezd-i ulûhiyetine ref' buyurdı (kaldırdı) Allâh (irâdesni icrâda her şeye gâlib) 'azîz ve (hikmetini icrâ iyler) hakîm oldı.

Hayır! Allah, onu kendine yükseltmiştir. Allah güçlüdür, doğru kararlar verir.

Aksine Allah, Onu kendi katına yükseltti. Allah, azizdir, hakimdir.

Fakat Allah onu kendisine yükseltti. Allah'ın kudreti herşeye üstün, hikmeti ise sonsuzdur.

Tam aksine, Allah onu kendisine yükseltti. Allah Azîz'dir, Hakîm'dir.

belki götürdi anı Tañrı gendü dapa. daħı oldı Tañrı beñdeşsüz dürüst işlü.

Līkin Tañrı Ta‘ālā anı göge çıḳardı. Daḫı Tañrı Ta‘ālā ‘azīzdür, ḥikmetlerissidür.

Xeyr, Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır. Şübhəsiz, Allah yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!

But Allah took him up unto Himself. Allah was ever Mighty, wise.

Nay, Allah raised him up(664) unto Himself; and Allah is Exalted in Power, Wise;-

664 There is difference of opinion as to the exact interpretation of this verse. The words are: The Jews did not kill Jesus, but Allah raised him up (... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.