24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yâsîn Suresi 83. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fesubhâne-lleżî biyedihi melekûtu kulli şey-in ve-ileyhi turce’ûn(e)

Yücedir, münezzehtir o mabut ki her şeyin tasarrufu ve tedbiri, onun elindedir ve hepiniz de dönüp onun tapısına varacaksınız.

 Her şeyin melekûtu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (en ince detaylarına kadar bütün mahlûkatın ve kâinatın sırlarına vakıf olan Allah) ne Yücedir. Siz (önünde sonunda mutlaka) O’na döndürüleceksiniz. (Hesaba çekilip hak ettiğinizi göreceksiniz.)

Demek ki, herşeyin mülkü, tasarrufu ve kudreti, kendi elinde bulunan Allah'ın şanı, ne kadar yücedir ve her türlü eksikliğin de, üstünde ve ötesindedir. Ey insanlar! Hepiniz eninde sonunda, isteseniz de istemeseniz de, O'nun huzuruna hesap görülmek üzere, döndürülüp götürüleceksiniz.

Her şeyin işleyiş disiplini ve aslî düzeni elinde olan Allah'ı tenzih, tesbih ve takdis ederiz. Siz de onun huzuruna götürülüp hesaba çekileceksiniz.

Her şeyin hükümranlığı elinde olanın şânı pek yücedir ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Her şeyin melekutu (hükümranlık ve mülkü) elinde bulunan (Allah) ne yücedir. Siz O'na döndürüleceksiniz.

O halde her şeyin mülkiyet ve tasarrufu kudret elinde olan Allah ne yücedir!... (Öldükten sonra hep) O'na döndürülüb götürüleceksiniz.

Her şeyin içyüzü elinde olan ve dönüşünüz Ona olan (her şeyin mercii) O Allah, bütün kusur ve eksikliklerden (bilgisizlikten, güçsüzlükten, madde ve manend’den) münezzehtir. (Azizdir, Alîmdir.)

“Her şeyin mülkiyeti elinde olan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz.”[466]

[466] Yüce Allah’ın yaratma konusundaki meydan okuyuşu hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XVI, 93-96. Yâsîn sûresinden çıkarılacak gene... Devamı..

Her bir şeye egemenlik, kendi elinde olan Tanrı kutsaldır, O'na döneceksiniz

Her şeyin hükümranlığı elinde olan (Allah')ın şanı ne yücedir. Ve hepiniz ancak O'na döndürüleceksiniz!

Her şeyin hükümdâr ve hâkimi olan Allâh’a hamd olsun, hepiniz âna rücû’ ideceksiniz.

Her şeyin hükümranlığı elinde olan ve sizin de kendisine döneceğiniz Allah münezzehtir.*

Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.

Her şeyin egemenliği kendi elinde olan Allah bütün eksikliklerden uzaktır ve hepiniz sonunda O’na döndürüleceksiniz.

Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz.

Her şeyin yönetimini elinde bulunduran çok yücedir ve siz de O'na döndürüleceksiniz.

O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu (hükümranlığı) elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız O'na döndürüleceksiniz.

Artık tesbiyh edilmez mi öyle her şeyin melekûtu yedinde bulunan sübhane! hep de dördürülüp ona götürüleceksiniz

Her şeyin mülkü (mutlak hükümranlığı) tasarrufunda olan Allah’ın şanı, çok yücedir. Ve (hesap vermek üzere) O’ (nun manevi huzuru) na döndürüleceksiniz.

O, çok yüce ve çok üstündür. Her şeyin mülkü ve egemenliği O'nun elindedir. Ve O'na döndürüleceksiniz.

Demek her şey'in mülk-ü tesarrufu (ve kudreti) kendi elinde bulunan (Allah) ın şanı ne kadar yücedir, münezzehdir! Siz ancak Ona döndürül (üb götürül) eceksiniz.

İşte münezzehtir O (Allah) ki, herşeyin melekûtu (gerçek mülkü ve tasarrufu)O'nun elindedir ve ancak O'na döndürüleceksiniz.

Her şeyin yönetimi elinde olan Allah, bütün noksanlıklardan uzaktır ve dönüşünüz O’nadır.

Öyleyse, ulularım o Allah’ı ki bütün varlıkların egeliği kendi elindedir, sizlerin varıp gideceğiniz yer de Odur.

Her bir şeyin mutlak surette mâlikiyeti elinde bulunan Tanrı tamamıyle münezzehtir. Dönüp gideceğiniz yine O/dur.

Her şeyin yönetimi/hükümranlığı [melekût] elinde olan Allah, noksanlıktan münezzehtir. Sonunda döndürülüşünüz ancak O’nadır.²⁸

28 “Turceûn” kelimesi Arapçada “rucu” kökünden gelir. Geriye dönmek demektir, “turceûn” da döndürülmektir. Kur’an ölümden sonra, insan açısından hedef... Devamı..

Her şeyin melekûtu (egemenliği) elinde bulunan (Allah) münezzehtir! Ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Kısacası; kâinatın mutlak hükümranlığı Kendi elinde olan Allah, her türlü âcizlikten, noksanlıktan uzaktır, yüceler yücesidir! Ve ey insanlar, hepiniz dönüp dolaşıp, en sonunda O’nun huzuruna çıkarılacaksınız! İman, İslâm ve ihsan ile isteyerek gitmeseniz bile, bir gün, ister istemez O’nun huzuruna çıkacak ve yaptıklarınızın hesabını mutlaka vereceksiniz!

Sübhandır / yücedir ki; herşeyin melekûtü / yönetimi / işleyişi O’nun elindedir.
O’na döndürülüyorsunuz.

Her şeyin yönetim ve denetimini elinde tutan Allah'ın erişilmezliği sözle ifade edilemez. En sonunda hepiniz ona döneceksiniz.

Ne yaparsanız yapın! Her şeyin sahibi olan Allah’ın şanı yücedir! Hepiniz O’na döneceksiniz. İster emirlerimize uyar, yasalarımıza göre yaşar, yüzünüzün akıyla hesaba gelirsiniz. İster ayetlerimi inkâr eder, aklınızdan uydurduğunuz yasalara göre yaşar, yüzünüzün karasıyla hesaba gelirsiniz. Rabbiniz için hiçbir şey değişmez. Rabbiniz yüzünün akıyla gelenleri cennetle mükâfatlandırır. Yüzünün karasıyla gelenleri cehennemle cezalandırır. Hala öğüt alıp kendinizi düzeltmeyecek misiniz?

Her şeyin egemenliği yalnızca kendi elinde olan (Allah) yücedir! Hepiniz, yalnızca O’na döndürüleceksiniz.

“Her şeyin hükümranlığı (ve mülkü) elinde bulunan (Allah’ın) şânı, yücedir ve (hepiniz) sonunda Ona döndürüleceksiniz.” de.

Her şeyin üstünde tasarruf sahibi olan Allah, ne yücedir; ve hepiniz O’na döndürüleceksiniz! ⁴⁹

49 Bütün otoriteler, bu surenin Mekke’de, büyük ihtimalle de Mekke döneminin ortalarında nazil olduğunda hemfikirdirler.

Kâinattaki her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah yücedir/benzersizdir. Hepiniz bir gün hesap vermek üzere O’na döndürüleceksiniz. 2/255, 59/22.24, 34/31, 50/2335, 69/18

Her şeyin tasarrufunu (kudret) elinde bulunduran (Allah), her tür kişileştirmeden uzak ve yücedir: nihayet hepiniz O’na döndürüleceksiniz.

Her şeyin mülk ve hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı ne kadar yücedir. Siz ancak O'na (yaptıklarınızın hesabını vermek üzere O'nun huzuruna) döndürüleceksiniz.!

Her şeyin hükümranlığı elinde olan Allah’ın şanı yücedir! Siz yalnız O’na döndürüleceksiniz.

Hakikaten noksanlardan münezzeh (tesbih ve takdise müstehak)dir. O (Hâlık-ı Azîm) ki, her şeyin tam mülkü O'nun yed-i kudretindedir ve siz de ancak O'na (O'nun huzur-u manevîsine) döndürüleceksiniz.

Sübhandır, münezzehdir o Zât ki, her şey üzerinde hâkimiyet elindedir. Ve. . . hepinizin de dönüşü, O'na olacaktır.

Yücedir O ki, her şeyin hükümranlığı O'nun elindedir ve siz O'na döndürüleceksiniz.

Her şeyin melekûtı elinde olan Allâh Te'âlâ her 'ayıb ve noksandan münezzehdir. Siz O'na râci' olursunuz.

Bütün yetkileri elinde tutan Allah’ın bir eksiği yoktur. Siz ona döndürüleceksiniz.

Her şeyin mülkiyeti elinde olan benzersizdir. Hepiniz O'na döndürüleceksiniz.

Her türlü kusurdan ve ortaktan uzaktır o Allah ki, herşeyin egemenliği elindedir; siz de Ona döneceksiniz.

Her şeyin kaynağı/egemenliği elinde olan o yaratıcının şanı çok yücedir! Sonunda O'na döndürüleceksiniz.

pes aralıġı anuñ kim elindedür pādişāhlıġı her nesenüñ. daħı andın yaña döndürinilesiz.

Pes olur, vücūda gelür. Yüceldi ol Allāh ki ḳudret ḳabżasındadur melekūtı hernesnenüñ. Varacaġuñuz yir daḫı anuñ ḥażretidür.

Hər şeyin hökmü (ixtiyarı) əlində olan (Allah) pakdır, müqəddəsdir. Siz də (qiyamət günü dirilib) Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!

Therefor glory be to Him in Whose hand is the dominion over all things! Unto Him ye will be brought back.

So glory to Him in Whose hands is the dominion of all things: and to Him will ye(4029) be all brought back.

4029 All things were created by Allah; are maintained by Him; and will go back to Him. But the point of special interest to man is that man will also ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.