20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Rûm Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fî bid’i sinîne li(A)llâhi-l-emru min kablu vemin ba’d(u)(c) veyevme-iżin yefrahu-lmu/minûn(e)

Birkaç yıl içinde; emir, önde de Allah'ın, sonda da ve o gün inananlar, ferahlayacak, sevinecek.

(Şu gelecek) Birkaç sene (üç ile dokuz yıl) içinde (bu haber M. 627’de gerçekleşecektir). Önünde ve sonunda emir (ve karar) Allah’ındır. (İşte) O gün (Mecusi ve müşrik İran’a karşı Ehl-i Kitap olan Bizans’ı tutan) mü’minler ferahlanıp sevineceklerdir.

Bir kaç yıl içinde; çünkü karar yetkisi eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün inananlar sevineceklerdir.

Birkaç sene içinde galip gelecekler. Onların, bu yenilgilerinden önce de, sonra da, plan ve icraat yalnız Allah'ındır. O gün mü'minler sevinecekler.

Bir kaç yıl içinde. Bundan önce de sonra da iş (emir) Allah'ındır. O gün Müslümanlar sevinirler.

Birkaç yıl içinde. Bundan önce de, sonra da emir Allah'ındır. Ve o gün mü'minler sevineceklerdir.

Birkaç (3-9) yıl içinde... Önünde ve sonunda emir Allah'ındır. O gün (Romalıların üstün geldiği gün) müminler ferahlanacak.

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Araplara) en yakın bir bölgede yenildiler. Onlar bu mağlubiyetlerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Bundan önce de, bundan sonra da bütün emir ve yetki, Allah’a mahsustur. İşte o gün müminler, Allah’ın (onlara) verdiği yardım ile(*) sevineceklerdir. Allah istediğine yardım eder. O, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.

(*) Rumların Farsları yendiği gün, Müslümanlar da Bedir’de Mekkelileri yendiler. (Nesefi) Bir kıraate göre de: “Rumlar, Müslümanları yendiler. Onları... Devamı..

2,3,4,5. Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.[419]

[419] Bizanslılarla Persler arasındaki savaşlar hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XV, 16-18.

4,5. Önünde sonunda iş Allahındır; o gün, inanmış bulunanlar, Allahın yardımiyle sevinecekler, Allah dilediğine yardım eder; O emredir, O yarlıgar

(Ve bu galibiyet) birkaç yıl içinde (gerçekleşecektir). Karar yetkisi, bundan önce (olduğu gibi, bundan) sonra da Allah'a aittir. (Şimdi müşrikler sevindiği gibi) o gün de mü'minler sevineceklerdir.

4,5. Evvel ve âhir her şey Allâh’dandır. Allâh’ın ’inâyetiyle husûle gelecek gâlibiyetden mü’minler ferâh bulacaklardır. Allâh kime ister ise âna nusret ider, ’azîz ve rahîmdir.

2,3,4,5. Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.

2,3,4,5. Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.[422]

Hz. Muhammed’e peygamberlik verildiği sırada, dönemin iki süper gücünden İranlılar, Rumlara (Bizans’a) savaşta galip gelmişlerdi. Kendileri gibi putpe... Devamı..

2-5. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Eninde sonunda Allah’ın dediği olur. O gün müminler Allah’ın yardımı sebebiyle sevinecekler. O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir.

2, 3, 4, 5. Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.  

 Ehl-i kitap olan Bizanslılar, mecusî İranlılar tarafından mağlup edilmişti. Mekke müşrikleri bu sonuca çok sevindiler ve müslümanlara: «Eğer Allah, s... Devamı..

Bir kaç sene içinde. İş, önünde sonunda ALLAH'a aittir. O gün inananlar sevineceklerdir.

(Bu da) birkaç yıl içinde (olacaktır). Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler, sevineceklerdir.

Önünde de sonunda da emir Allahın, ve o gün mü'minler Allahın nusretiyle ferahlanacaklar

2-3-4-5. Rumlar, (ateşperest olan Pers İmparatorluğu’na, Arapların yaşadığı bölgeye) en yakın bir yerde (yaptıkları savaşta) yenildiler. Ancak onlar *(Rumlar), bu mağlubiyetlerinden sonra, birkaç yıl içinde (Perslere) galip gelecekler. Bundan önce de sonra da emir (takdir, hüküm) Allah’ındır. *Ve o gün mü’minler sevinecektir. (Bu,) Allah’ın yardımıyla (olacaktır). O, dilediğine yardım eder. O (Allah), her işinde mutlak galip olandır, çok merhamet edendir.

Birkaç yıl içinde¹. Önce de sonra da her buyruk Allah'ındır. Ve İzin Günü inananlar sevineceklerdir.

1- Ayet; yakın bir gelecekte, Bizanslılar ve İranlılar arasında savaş çıkacağını; Bizanslıların galip geleceğini bildirmektedir. Bu haber aynen gerçek... Devamı..

Bir kaç yıl içinde. Önünde de, sonunda da emir Allahındır. O gün mü'minler de ferahlanacak,

2,3,4,5. Rum'lar (Arab'ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir.(3) Önünde de sonunda da emir Allah'ındır; o gün mü'minler de Allah'ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

(3)Mekke müşrikleri, o günlerde kendileri gibi müşrik olan Îran Devleti’nin, ehl-i Kitab olan Doğu Roma İmparatorluğuna galebesiyle sevinmişler ve ken... Devamı..

Birkaç sene içinde. Bir işin öncesinde de, sonrasında da bütün karar (sonuç) Allah’a aittir. O gün (Rumlar galip gelince) inananlar sevinirler.

Birkaç yıl içinde, eninde sonunda buyruk Allah’ındır. O gün inananların da gönlü açılacaktır,

Bundan evvel ve bundan sonra buyurultu Allah/ındır [³]. O gün mü/minler Allah/ın ehl-i Kitabı olan yardımıyle şâd olacaklardır.

[3] Evvelâ İranîlerin galebesi, sonra Rumların galebesi Allah'ın buyurultusuyladır.

Birkaç yıl içinde [bıd’ı]. Önünde/eninde ve sonunda emir Allah’ındır. O gün mü’minler sevineceklerdir.²

2 Birkaç yıl içinde diye tercüme edilen Arapça “bıd’ı” kelimesi 3-9 yıl arasındaki bir zaman dilimini ifade için kullanılır. Nitekim 7-8 yıl gibi bir ... Devamı..

Birkaç yıl (üç ila dokuz sene) içinde. Bundan önce de bundan sonra da emir Allah'ındır ve o gün müminler sevineceklerdir.

Bir kaç yıl —üç ila dokuz yıl— içinde. Bu nasıl olur demeyin, unutmayın ki, her işin başında da, sonunda dakarar verme yetkisi Allah’a aittir. Üstelik, Bizans ordusunun İranlıları bozguna uğratacağı o günlerde, Müslümanlar da Bedir savaşında kendilerinin üç katı olan müşriklere karşı büyük bir zafer kazanarak sevinecekler.

Bir kaç yıl içinde!

Öncesinde de, sonrasında da Emr / Yetki Allah’ındır.
O gün Müminler sevinir / ferahlanır.

4,5. Birkaç sene zarfında. Ama eninde sonunda Allah'ın dediği olacak ve o gün tüm inananlar bu ilahî zaferle bayram edecekler, Allah, zaferi hak edene verir. // Çünkü Allah, sevginin harman olduğu bir erdemdir.

Öyle uzakta değil. Çok yakında, birkaç yıl içinde Rumlar İranlılara galip gelecek! O zaman da Müminler sevinecekler. Allah’ın emri her zaman galip gelir.

2,3,4,5. Rumlar (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın yerde yenildi. (Oysa) onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç sene içinde galip geleceklerdir. Önce de sonra da emir (yetki) yalnızca Allah’a aittir. O gün, müminler de Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir. [*] (Allah) dilediğine (layık olana) yardım eder. O güçlüdür, çok merhametlidir.

Burada sözü edilen sevinç, hem Rumların Farsları yenmesi hem de aynı tarihte yaşanan Bedir zaferi vesilesiyledir. Rumların, önceden mağlup oldukları F... Devamı..

2,3,4,5. Rumlar (Mekke’ye) en yakın bir yerde¹ yenilgiye uğradılar.² Ama onlar bu yenilgilerinden birkaç yıl sonra galip gelecekler. Eninde sonunda emir Allah’ındır. Ve o gün mü’minler de Allah’ın yardımından dolayı sevinecekler. Zîrâ O (Allah) dilediğine yardım eder ve O, çok şereflidir, pek merhametlidir.³

1 Arzın en yakınında demek; Mekke arzının, yani Arabistan’ın en yakınında, Şam’da yahut Rum başkentinin pek yakınında yani Anadolu’da, İstanbul civarı... Devamı..

birkaç yıl içinde: [çünkü] karar yetkisi, eninde sonunda ² Allah’a aittir. İşte o gün inananlar sevineceklerdir

2 Lafzen, “önce ve sonra”. Yukarıda sözü edilen zaferler ve yenilgiler, Bizanslılar ile Pers İmparatorluğu arasında yüzyıllar süren savaşın son döneml... Devamı..

Beş on yıl içinde. Çünkü önünde sonunda emir Allah’ındır. İşte o gün, müminler de sevinecekler. 6/67, 38/88

(hem de) bir kaç yıl içerisinde[³⁵⁵⁹] -tabi ki) mutlak karar, öncekinde de sonrakinde de Allah’a aittir-: (Şimdi müşriklerin sevindiği gibi) o gün de mü’minler sevinecekler;[³⁵⁶⁰]

[3559] Bid‘ 3’ten çok 10’dan az olan rakamlar için kullanılır. [3560] Vahiy, bozulmuş da olsa kitaplı bir dine mensup olan Hıristiyanlarla düalist ... Devamı..

3,4,5. Yakın bir yerde! (Cezire’de) Fakat onlar, bu yenilginin ardından bir kaç yıl içinde mutlaka galib geleceklerdir, önceki (yenilgileri) de, sonraki (galebeleri) de, (O’nun takdiridir) emir Allah’ındır. O gün müminler de, Allah’ın yardımıyla sevineceklerdir! (Nitekim Romalılar galib geldikleri gün, Müslümanlar da müşriklere, Bedirde galib gelmişlerdi)

4-5. Birkaç yıl içinde. Onların bu yenilgilerinden önce de sonra da emir/ferman onundur. Mü’minler o gün, Allah’ın (kendilerine) yardımıyla sevinirler. Allah dilediğine yardım eder. O en güçlü olup merhamet edendir.

Üç ile nihâyet dokuz sene içinde. Önceden de, sonradan da emir Allah'a aittir ve o gün mü'minler şad olacaklardır.

4, 5. Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah'a aittir. O gün, müminler de, Allah'ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O, azîzdir, rahîmdir (mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir). [5, 82 - 83]

Birkaç (-9) yıl içinde. (Onların) Bu(yenilgileri)nden önce de, sonra da emir Allah'ındır (ferman O'nundur). O gün mü'minler sevinir(ler):

(ğulibet), fetha ile (ğalebet), (seyağlibûn) da zamme ile (seyuğlebûn) şeklinde de okunmuştur. O zaman mânâ: "Romalılar, en yakın (yer olan Şam yöres... Devamı..

Evel ve âhir emir Allâh'ındır. O günde mü'minler. Allâh'ın virdiği nusretle memnûn olurlar.

[*] Âyetin başındaki "ف۪ي بِضْعِ سِن۪ينَۜ" ifadesi bir önceki âyet meali içinde verilmiştir. [ÖFK]

Birkaç yıl içinde[*] olacak. Öncesi de sonrası da Allah’ın yetkisindedir emrindedir. O gün müminler sevineceklerdir,.

[*] Üç ila dokuz yıl içinde.

Birkaç yıl içinde.. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün, müminler sevinecektir.

4,5. Üç ile dokuz yıl içinde.(3) Evvelce de, bundan sonra da hüküm tümüyle Allah'a aittir. O gün mü'minler Allah'ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine zafer nasip eder. Çünkü O herşeyin mutlak galibi, herşeyi kuşatan rahmet sahibidir.

(3) “Bid’a sinîn” deyiminin üç ile dokuz yıl arasında bir zaman dilimini ifade ettiği, bu âyetlerin henüz indiği zamanda, Peygamberimiz tarafından bil... Devamı..

Birkaç yıl içinde. İş/oluş/hüküm, önünde de sonunda da Allah'ındır. Onların galibiyet gününde müminler ferahlayacaklar,

4-5. [215b] üçden ona degin yıllar içinde. Tañrı’nuñdur buyruķ ilerüden daħı śoñdan. daħı ol gün sevineler mü’minler Tañrı yardım virmegi-y-ile. yardım ider aña kim diler daħı ol beñdeşsüzdür raḥmet ķılıcıdur.

Niçe yıllar içinde Tañrı Ta‘ālānuñdur buyruḳ. Evvelde ve āḫirde ol gündesevinür mü’minler.

Bir neçə ilin içində (üç illə doqquz, yaxud on il arasında). Əvvəl də, sonra da hökm Allahındır. O gün mö’minlər sevinəcəklər;

Within ten years Allah's is the command in the former case and in the latter and in that day believers will rejoice

Within a few years.(3507) With Allah is the Decision, in the past and in the Future: on that Day shall the Believers rejoice-(3508)

3507 Bid' in the text means a short period-a period of from three to nine years. The period between the loss of Jerusalem (614-15 A.C.) by the Romans... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.