9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda vemâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin śümme-stevâ ‘alâ-l’arş(i)(c) errahmânu fes-el bihi ḣabîrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günlerde (dönemde) yaratan ve sonra Arş’a istiva edip (ilmiyle ve kudretiyle kuşatan) Rahman (olan Allah) dır. (Bu yaratılış sırlarını ve safhalarını) Ondan (ayrıntılarıyla) haberi olana (Rabbine) sor (ki O Seni vahiyle bilgilendirecektir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle bir mabuttur ki gökleri ve yeryüzünü ve ne varsa ikisinin arasında hepsini altı günde yaratmıştır da sonra arşa hakim ve mutasarrıf olmuştur, rahmandır, artık haberi olana sor bunu.

Abdullah Parlıyan Meali

Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan herşeyi, altı zamanda, altı birimde yaratan ve kudret ve hükümranlık tahtına kurulan O'dur. Rahmeti herşeyi kuşatandır O. Öyleyse ne dileyeceksen O herşeyden haberdar olandan dile veya O'nun hakkında çok iyi bilgi sahibi olan birine sor.

Ahmet Tekin Meali

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde, altı devirde yaratan, sonra Arş üzerinde, sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kuran, Rahmet sahibi, Rahman olan Allah'tır. Haydi ne soracaksan, o gizli-açık her şeyden haberdar olandan sor, ne dileyeceksen ondan dile.*

Ahmet Varol Meali

Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra Arş'a hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Bunu (bundan) haberdar olan birine sor.

Ali Bulaç Meali

O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahmandır. Bunu (bundan) haberi olana sor.

Ali Fikri Yavuz Meali

O Allah'dır ki, göklerle yeri ve aralarında olanları altı günde yarattı; sonra Arş'ın üzerinde hükümran oldu. O Rahman'dır. Artık bu yaratma işlerini, her şeyi bilenden (Habîr'den) sor.

Bahaeddin Sağlam Meali

O, öyle bir haberdar ki, gökleri ve yeri ve aralarındakileri altı günde yaratıp Arş’a hâkimiyetini kurandır. O, Rahmandır. (Her şeyin varlığını ve rızkını veren O’dur.) Sen O’nu bir bilene sor!

Bayraktar Bayraklı Meali

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı devirde/evrede yaratan, sonra hükümranlığı yetkisine alan Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor!

Besim Atalay Meali (1962)

Göklerle, yerin, aralarında olanları altı günde yaratana, arşa üstün olana, esirgeyen Tanrıya dayanasın sen; sen O'nu bilene sor

Cemal Külünkoğlu Meali

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede yaratan, sonra da yarattıklarının kanununu koyarak hepsi üzerinde egemenlik kuran O'dur. O'nun rahmeti boldur. O halde sen her ne isteyeceksen her şeyden haberdar olan (Allah')tan iste!*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra da arşa hükmeden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a[394] kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!*

Diyanet Vakfı Meali

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden (ona hükmeden) Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor.  *

Edip Yüksel Meali

O ki gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra tüm otoritesini kurdu. Rahman'dır; O'nu iyi bilenlere sor.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmeden Rahmân'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden haberdar olan (Rahmân)dan dile.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O hayyi lâ yemut ki Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra Arşın üzerine istivâ buyurdu o rahmân, haydi ni diliyeceksen o habîrden dile

Erhan Aktaş Meali

O; gökleri, yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri altı günde¹ yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti.² O, Rahmân'dır. Öyleyse her şeyden haberdar olandan iste.*

Hasan Basri Çantay Meali

O, gökleri ve yeri aralarında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra (emri) arş üzerinde hükümrân olandır. Rahmandır (rahmeti umumîdir). Bunu (Onun sıfatlarından) haberdâr olana sor.

Hayrat Neşriyat Meali

O ki, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattı.(1) Sonra Arşa hükmetti. (O) Rahmândır; artık bunu (bu âlemin yaratılışını), hakkıyla haberdâr olan birine(Rabbine) sor!*

İlyas Yorulmaz Meali

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan Rahman, kuvvet ve kudret tahtı üzerinde her şeyi yönetir. Her şeyden haberdar olan Rahmana sor.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O Tanrı ki gökleri, yeri ve aralarındakini altı günde yaratmış, sonra arş üzere şanı veçhile müstevi olmuştur. O esirgeyen Zat/tır [³]. Sen onu agâh olandan sor [⁴].*

Kadri Çelik Meali

O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra da egemenlik tahtına kurulandır. (O) Rahman'dır. Bunu, (bütün bunlardan) haberi olana sor.

Mahmut Kısa Meali

Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında bulunan bütün varlıkları altı günde yaratan, fakat sonra bir kenara çekilip mahlukâtı kendi kaderiyle baş başa bırakmayan, aksine gerek tabîatta geçerli kanunları, gerekse kitaplar ve Peygamberlerle gönderdiği dini ile ilgili bütün işleri yönetip yönlendiren ve kâinâtın mutlak hâkimi olarak Arş’ın sahibi O’dur. O, sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Eğer hakikati en doğru kaynaktan, en doğru şekilde öğrenmek istiyorsan, onu her şeyden haberdar olan Allah’a sor.

Mehmet Okuyan Meali

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri altı günde (dönemde) yaratandır. Sonra da [arş]a [istiva] etmiştir.* (O) Rahmân(dır)! Haberdar olan O
dan sor (dile)!*
*

Mehmet Türk Meali

Gökleri ve yeri altı zaman diliminde yaratan, sonra kâinatın (arşın) yönetimini1 hâkimiyeti altına alan, Rahman (olan Allah)’tır. Her ne isteyeceksen, O her şeyi bilenden iste.2*

Muhammed Esed Meali

Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında var olan her şeyi altı evrede yaratan ve kudret ve hükümranlık tahtına kurulan 46 O'dur, O: Rahmân!/sınırsız Bağış-Kayra Sahibi! O'nu (Kendisinden), O her şeyden Haberdar Olan'dan sor. 47

Mustafa Çavdar Meali

Çünkü gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı aşamada yaratan, sonra da onları egemenliği altına alan O’dur. O halde sen her ne isteyeceksen her şeyden haberdar Allah’tan iste! 7/54, 13/2, 32/4, 41/11-12

Mustafa İslamoğlu Meali

Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı evrede yaratıp, sonra da mutlak hükümranlık makamına kurulan O’dur. O, sınırsız rahmet kaynağıdır:[3147] haydi o halde, (isteyeceğini) O her haberin hangi kaynaktan ne maksatla çıktığını bilenden iste![3148]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O ki, gökleri ve yeri ve bunların arasında olanları altı günde yarattı, sonra, Arş üzerine hükümran oldu. O, Rahmân'dır, O'nu haberdar olandan sor.

Suat Yıldırım Meali

Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O rahmandır, sen O'nu, Kendisine, o her şeyi Bilen'e sor! [4, 59; 42, 10; 6, 115]

Süleyman Ateş Meali

O, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattı, sonra Arş'a kuruldu (böylece mülkünü yönetmektedir. O) Rahman'dır. Bunu bir bilene sor.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde[1] yaratan Rahman[2] odur. Sonra arşa[3] kurulmuştur(yönetime geçmiştir). Sen O’ndan, her şeyin iç yüzünü bilenden iste.*

Şaban Piriş Meali

Gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra hakimiyeti altına alan Rahman'dır. Sor bundan haberi olana.

Ümit Şimşek Meali

O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış ve Arş üzerine kurulmuştur.(8) O Rahmân'ı, sen haberdar olandan sor.(9)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yaratıp sonra arş üzerinde egemenlik kuran O'dur. Rahman'dır O. Haberdar olana sor O'nu.

Eski Anadolu Türkçesi

ol kim yarattı gökleri daħı yiri daħı anı kim ol ikinüñ arasındadur altı günler içinde. andan ķaśd eyledi 'arş üzere ya'nį yaratmaġa raḥmān. śorgıl anı bilüre.

Bunyadov-Memmedeliyev

O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı günə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır. Bunu bir biləndən (Allahın Özündən və ya Cəbraildən) xəbər al!

M. Pickthall (English)

Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days, then He mounted the Throne. The Beneficent! Ask any one informed concerning Him!

Yusuf Ali (English)

He Who created the heavens and the earth and all that is between, in six days,(3117) and is firmly established on the Throne (of authority):(3118) Allah Most Gracious: ask thou, then, about Him of any acquainted (with such things).(3119)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.