3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda vemâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin śümme-stevâ ‘alâ-l’arş(i)(c) errahmânu fes-el bihi ḣabîrâ(n)

Öyle bir mabuttur ki gökleri ve yeryüzünü ve ne varsa ikisinin arasında hepsini altı günde yaratmıştır da sonra arşa hakim ve mutasarrıf olmuştur, rahmandır, artık haberi olana sor bunu.

O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günlerde (dönemde) yaratan ve sonra Arş’a istiva edip (ilmiyle ve kudretiyle kuşatan) Rahman (olan Allah)dır. (Bu yaratılış sırlarını ve safhalarını) Ondan (ayrıntılarıyla) haberi olana (Rabbine) sor (ki O Seni vahiyle bilgilendirecektir).

Gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan herşeyi, altı zamanda, altı birimde yaratan ve kudret ve hükümranlık tahtına kurulan O'dur. Rahmeti herşeyi kuşatandır O. Öyleyse ne dileyeceksen O herşeyden haberdar olandan dile veya O'nun hakkında çok iyi bilgi sahibi olan birine sor.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde, altı devirde yaratan, sonra Arş üzerinde, sınırsız kudret ve iktidar makamında hükümranlığını kuran, Rahmet sahibi, Rahman olan Allah'tır. Haydi ne soracaksan, o gizli-açık her şeyden haberdar olandan sor, ne dileyeceksen ondan dile.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 4/59; 6/115; 42/10.

Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra Arş'a hükümran olan O'dur. O Rahman'dır. Bunu (bundan) haberdar olan birine sor.

O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra arşa istiva edendir. Rahmandır. Bunu (bundan) haberi olana sor.

O Allah'dır ki, göklerle yeri ve aralarında olanları altı günde yarattı; sonra Arş'ın üzerinde hükümran oldu. O Rahman'dır. Artık bu yaratma işlerini, her şeyi bilenden (Habîr'den) sor.

O, öyle bir haberdar ki, gökleri ve yeri ve aralarındakileri altı günde yaratıp Arş’a hâkimiyetini kurandır. O, Rahmandır. (Her şeyin varlığını ve rızkını veren O’dur.) Sen O’nu bir bilene sor!

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı devirde/evrede yaratan, sonra hükümranlığı yetkisine alan Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor!

Göklerle, yerin, aralarında olanları altı günde yaratana, arşa üstün olana, esirgeyen Tanrıya dayanasın sen; sen O'nu bilene sor

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı evrede yaratan, sonra da yarattıklarının kanununu koyarak hepsi üzerinde egemenlik kuran O'dur. O'nun rahmeti boldur. O halde sen her ne isteyeceksen her şeyden haberdar olan (Allah')tan iste!

Bkz. 7/54 ve dipnotu, 10/3, 11/7, 32/4, 50/38, 57/4

Semâvâtı ve arzı ve beynlerindekini halk iden odur. Bunları altı gün zarfında halk itdi. Ândan sonra ’arş üzere istilâ iyledi. Merhametinden haberdâr olanlardan sor.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan sonra da arşa hükmeden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor.

Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri altı gün içinde (altı evrede) yaratan, sonra da Arş’a[394] kurulan Rahmân’dır. Sen bunu haberdar olana sor!

Arş, kudret ve hâkimiyet tahtı, sınırsız kudret makamı demektir.

Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istivâ eden O’dur. O Rahmân’dır. O’nu bilen birine (yine kendisine) sor.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden (ona hükmeden) Rahmân'dır. Bunu bir bilene sor.  

 Arş’a istivâ ve altı günde yaratma hakkında A’râf sûresi 54. âyetteki, Arş hakkında Hûd sûresi 7. âyetteki açıklamalara bakınız.... Devamı..

O ki gökleri, yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra tüm otoritesini kurdu. Rahman'dır; O'nu iyi bilenlere sor.

Gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan, sonra Arş'a hükmeden Rahmân'dır. Haydi ne dileyeceksen o her şeyden haberdar olan (Rahmân)dan dile.

O hayyi lâ yemut ki Gökleri ve Yeri ve aralarındakileri altı günde yarattı ve sonra Arşın üzerine istivâ buyurdu o rahmân, haydi ni diliyeceksen o habîrden dile

O, gökleri yeri ve ikisinin arasındakileri, (hikmetine binâen, bir anda yaratmak yerine, dünya günlerinden) altı gün (miktarına denk gelecek bir süre) de, (altı evrede) yaratan ve (yaratmış olduğu en büyük cisim olan) arşı, hükmü altında tutan Rahmân’dır. Bunu (bu âlemin yaratılışını), habîr olana (her şeyden hakkıyla haberdar olan Rabbine) sor.

O; gökleri, yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri altı günde¹ yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti.² O, Rahmân'dır. Öyleyse her şeyden haberdar olandan iste.

1- Altı devrede, altı bölümde, altı aşamada, altı günde. 2- Evrenin egemenliğini ve yönetimini eline aldı.

O, gökleri ve yeri aralarında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra (emri) arş üzerinde hükümrân olandır. Rahmandır (rahmeti umumîdir). Bunu (Onun sıfatlarından) haberdâr olana sor.

O ki, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattı.(1) Sonra Arşa hükmetti. (O) Rahmândır; artık bunu (bu âlemin yaratılışını), hakkıyla haberdâr olan birine(Rabbine) sor!

(1)Bakınız; (sahîfe 156, hâşiye 1)

Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan Rahman, kuvvet ve kudret tahtı üzerinde her şeyi yönetir. Her şeyden haberdar olan Rahmana sor.

O Allah ki, yerleri, gökleri, ikisinin arasında olanları altı günde yarattı, sonra egeliğinde erk sürdü, O, esirgeyicidir. Sen Onu bilenlere sor.

O Tanrı ki gökleri, yeri ve aralarındakini altı günde yaratmış, sonra arş üzere şanı veçhile müstevi olmuştur. O esirgeyen Zat/tır [³]. Sen onu agâh olandan sor [⁴].

[3] Veya esirgeyen Tanrı arş üzerine şanı veçhile müstevi olmuştur.[4] Esirgeyeni, zikrolunanı yaratmayı, istiva sıfatını Allah'tan veya Cibril Eminde... Devamı..

O; gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde/evrede yaratan, sonra da Arş’a²¹ yönelen/hükmeden [istivâ] Rahmân’dır. Sen bunu haberi olana sor.

21 Arş: Taht anlamında olup, mutlak kudret ve egemenliği ifade eder. Kur’an’da Allah kendisini “hükümdar” metaforuyla sunar. Ayette O’nun “Arş’a istiv... Devamı..

O, gökleri ve yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde yaratan ve sonra da egemenlik tahtına kurulandır. (O) Rahman'dır. Bunu, (bütün bunlardan) haberi olana sor.

Gökleri, yeri ve bu ikisinin arasında bulunan bütün varlıkları altı günde yaratan, fakat sonra bir kenara çekilip mahlukâtı kendi kaderiyle baş başa bırakmayan, aksine gerek tabîatta geçerli kanunları, gerekse kitaplar ve Peygamberlerle gönderdiği dini ile ilgili bütün işleri yönetip yönlendiren ve kâinâtın mutlak hâkimi olarak Arş’ın sahibi O’dur. O, sonsuz şefkat ve merhamet sahibidir. Eğer hakikati en doğru kaynaktan, en doğru şekilde öğrenmek istiyorsan, onu her şeyden haberdar olan Allah’a sor.

Yer’i, Gökler’i, ikisi arasındakileri altı günde / dönemde yaratmış, sonra Arş’a istivâ etmiş / oturup kurulmuş olan Rahmân!
Haberli olarak bunu ara / iste!

Yeryüzünü, gökleri ve bunlar arasındakileri altı zamanda yaratıp tüm evrene hakim olan, Sevgi'dir. Bunu, ilahî kitap uzmanlarına sorabilirsin.

Rabbin gökleri, yeri, ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattı. Yönetim merkezi olan arşından varlıkları yönetiyor. Rabbin Rahman olarak yarattığı bütün varlıkları rahmetiyle kuşatır. İnsanlar ister inansın, ister inanmasın, Rabbinin kuşatmasından dışarı çıkamaz. Çünkü insan bizim yasamıza göre yaratılmıştır. Yasamızdan çıkış yoktur. Onlar bunu bilmiyorlar mı? İnsanlık yasasından çıkıp ne olacaklarını sanıyorlar? Bu konuda tereddütleri varsa, hep beraber gidin bilenlere sorun. İnsan insanlık yasasından çıkarsa ne olur? Her şeyin doğrusunu sadece Rabbin bilir. Hâlâ akıl edip düşünmüyorlar mı? Hâlâ kendi bildiklerini mi okuyorlar?

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri altı günde (dönemde) yaratandır. Sonra da [arş]a [istiva] etmiştir. [*] (O) Rahmân(dır)! Haberdar olan O’ndan sor (dile)! [*]

[Arş]a [istivâ] ile ilgili detaylı bilgi için bkz. A‘râf 7:54, dipnot 5.,Burada her şeyden haberdar olan Rahmân’dan sorup dilemek ifade edebileceği gi... Devamı..

Gökleri ve yeri altı zaman diliminde yaratan, sonra kâinatın (arşın) yönetimini¹ hâkimiyeti altına alan, Rahman (olan Allah)’tır. Her ne isteyeceksen, O her şeyi bilenden iste.²

1 İstiva etmek: Yarattığı kâinatın her türlü idaresini hükmü altına alarak hükmünü ve saltanatını icraya başlamak demektir. Konu ile ilgili olarak Bk.... Devamı..

Gökleri, yeri ve bu ikisi arasında var olan her şeyi altı evrede yaratan ve kudret ve hükümranlık tahtına kurulan ⁴⁶ O’dur, O: Rahmân!/sınırsız Bağış-Kayra Sahibi! O’nu (Kendisinden), O her şeyden Haberdar Olan’dan sor. ⁴⁷

46 Bkz. 7:54’ün ilk cümlesi hk. 43. not.47 Yani, “Allah’ın kendisinden sor”. Kainatın bütün sırlarının anahtarını elinde tutan O olduğuna göre, insan ... Devamı..

Çünkü gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı aşamada yaratan, sonra da onları egemenliği altına alan O’dur. O halde sen her ne isteyeceksen her şeyden haberdar Allah’tan iste! 7/54, 13/2, 32/4, 41/11-12

Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı evrede yaratıp, sonra da mutlak hükümranlık makamına kurulan O’dur. O, sınırsız rahmet kaynağıdır:[³¹⁴⁷] haydi o halde, (isteyeceğini) O her haberin hangi kaynaktan ne maksatla çıktığını bilenden iste![³¹⁴⁸]

[3147] Veya: “..hükümranlık makamına kurulan O, sınırsız rahmet kaynağıdır”. Bizim tercihimiz için bkz: Zeccâc; krş: Râzî. “Allah’ın gökleri, yeri ve ... Devamı..

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri; altı günde yaratan, sonra da arş'a hükümran olan Rahman'dır. (Ey "Rahman da nedir?" diyen, Rabbinin, "el- Rahman" adından gâfil olan, bunu bilmiyorsan) bir bilene (Allah’ın Resulüne) sor.

O, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattı, sonra Arş’a kurulan rahmân’dır. Bunu bir bilene sor.

O ki, gökleri ve yeri ve bunların arasında olanları altı günde yarattı, sonra, Arş üzerine hükümran oldu. O, Rahmân'dır, O'nu haberdar olandan sor.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri altı günde yaratan, sonra da arşı üzerine hükümran olan O'dur. O rahmandır, sen O'nu, Kendisine, o her şeyi Bilen'e sor! [4, 59; 42, 10; 6, 115]

O, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattı, sonra Arş'a kuruldu (böylece mülkünü yönetmektedir. O) Rahman'dır. Bunu bir bilene sor.

O'nun rahmeti, bütün varlıkları kaplamıştır. Varlık ve hayât O'nun rahmetinin eseridir. Bütün kâinâta Allah'ın Arş'ından hayât ve vücut dağılmaktadır.... Devamı..

O Allâh Te'âlâ ki gökleri ve yeri ve arasındaki mevcûdâtı altı günde yaratdı sonra 'arş-ı rahmân üzerine istivâ buyurdı. Bunları, onlardan haberdâr olandan (Cebrâîl 'aleyhisselâmdan) sor.

Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri altı günde[1] yaratan Rahman[2] odur. Sonra arşa[3] kurulmuştur(yönetime geçmiştir). Sen O’ndan, her şeyin iç yüzünü bilenden iste.

[1] Henüz güneş yaratılmamış olduğundan bu gün bizim saymakta olduğumuz gün değildir. [2] Rahman, iyiliği sonsuz demektir. [3] Yönetim koltuğu.... Devamı..

Gökleri yeri ve bunların arasındakileri altı günde yaratan, sonra hakimiyeti altına alan Rahman'dır. Sor bundan haberi olana.

O Allah ki, gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratmış ve Arş üzerine kurulmuştur.(8) O Rahmân'ı, sen haberdar olandan sor.(9)

(8) Altı gün ve Arş üzerine kurulma kavramları için 7:54’ün açıklamalarına bakınız.(9) Herşeyden hakkıyla haberdar olan Allah’ın kendisinden sor. Onun... Devamı..

Gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri altı günde yaratıp sonra arş üzerinde egemenlik kuran O'dur. Rahman'dır O. Haberdar olana sor O'nu.

ol kim yarattı gökleri daħı yiri daħı anı kim ol ikinüñ arasındadur altı günler içinde. andan ķaśd eyledi 'arş üzere ya'nį yaratmaġa raḥmān. śorgıl anı bilüre.

Ol Tañrı Ta‘ālā yaratdı gökleri ve yirleri, daḫı ikisinüñ arasında olan nes‐neleri daḫı altı günde. Andan ṣoñra müstevlī oldı ‘arş üzere Tañrı Ta‘ālā.Pes ṣor anı bilen ‘ālim kişilere.

O, göyləri, yeri və onların arasındakıları altı günə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır. Bunu bir biləndən (Allahın Özündən və ya Cəbraildən) xəbər al!

Who created the heavens and the earth and all that is between them in six Days, then He mounted the Throne. The Beneficent! Ask any one informed concerning Him!

He Who created the heavens and the earth and all that is between, in six days,(3117) and is firmly established on the Throne (of authority):(3118) Allah Most Gracious: ask thou, then, about Him of any acquainted (with such things).(3119)

3117 Cf. 7:54 and n. 1031. 3118 Seen. 1386 to 10:3. 3119 The argument is about the question, "in whom shall we put our trust?" Worldly men put their t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.