16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Enbiyâ Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kâlû-tteḣaże-rrahmânu veledâ(en)(k) subhâneh(u)(c) bel ‘ibâdun mukramûn(e)

Derler ki: Rahman, kendisine evlat edinmiştir, haşa, yücedir, münezzehtir bundan, onlar, kadirleri yüceltilmiş kullardır.

(Müşrikler) "Rahman (olan Allah) çocuk edindi" diyerek (küfre sapmışlardır). O (Allah, bu yakıştırmadan) Yücedir. Hayır, onlar (melekler ve Hz. İsa gibi nebiler sadece) ikrama layık görülmüş (mükerrem ve muhterem kılınmış) kullardır.

Rahman olan Allah, melekleri kendisine evlat edindi dediler. Haşa O Allah, ölümlülere mahsus olan, evlat edinme eksikliğinden mutlak anlamda uzaktır. Bilakis o melekler, Allah'ın seçkin, şerefli kullarıdır.

Onlar:
“Sınırsız rahmeti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, lütfuna, hayırlara mazhar eden Rahman olan Allah oğul-kız edindi” dediler. Allah bundan münezzehtir. Melekler, Allah'ın çocukları değil, bilâkis lütuf ve ihsana, ikrama mazhar olmuş kullardır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 16/57; 43/19.

"Rahman çocuk edindi" dediler. O münezzehtir. Hayır (melekler) şerefli kılınmış kullardır.

'Rahman (olan Allah) çocuk edindi' dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler) ikrama layık görülmüş kullardır.

Böyle iken (Mekke halkı) dediler ki: “- Rahmân (çok merhametli olan Allah) çocuk edindi. (Melekler Allah'ın kızlarıdır, dendi).” Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler, (Allah'ın çocukları değil) ikram olunmuş kullardır.

26, 27. Bütün canlıların rızkını veren, kendisi rızka muhtaç olmayan Allah için “evlat edindi” dediler. Hayır, evlat dedikleri o melekler, ikrama mazhar kullardır. Sözde O’nun önüne geçmezler ve yalnızca O’nun emriyle amel ederler.

“Rahmân çocuk edindi” dediler. Hâşâ! O, bundan uzaktır. Bilakis onlar, lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

Dediler ki: «Allah bir oğul tutar», O kutsaldır; peygamberler ağırlanmış kullardır

(Onlar ise:) “Rahman (olan Allah) evlat edindi” dediler. Hâşâ, O bundan uzaktır. Onların evlat dedikleri, Allah'ın şerefli kullarıdır.

"Melekler Rahmân’ın çocuklarıdır" diyorlar. Hâşâ ânlar ancak Allâh’ın mükerrem kullarıdır.

"Rahman çocuk edindi" dediler. Haşa; hayır, melekler şerefli kılınmış kullardır.

(Böyle iken) “Rahmân, çocuk edindi” dediler. O, böyle şeylerden uzaktır, yücedir. Hayır, (evlat diye niteledikleri) o melekler ikrama erdirilmiş kullardır.

Rahmân (olan Allah, melekleri) evlât edindi, dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Bilakis (melekler), lütuf ve ihsana mazhar olmuş kullardır.

"Rahman bir çocuk edindi," dediler. O yücedir. Oysa onlar onurlu kullardır.

Böyle iken dediler ki: "Rahmân çocuk edindi." Allah bundan münezzehtir. Doğrusu melekler (Allah'ın çocukları değil.) ikram olunmuş kullardır.

Böyle iken dediler ki: Rahman veled ittihaz etti, tenzih o sübhana, doğrusu onlar ikram olunmuş kullardır

Ve onlar: “Rahmân çocuk edindi.” dediler. O, bundan münezzehtir.¹ Onlar², ikram olunmuş³ kullardır.

1- Allah\a ait nitelikler hiçbir varlıkta yoktur. 2- Melekler. 3- Şerefli kılınmış.

«O çok esirgeyici (Allah) evlâd edindi» dediler. Onun şaanı bundan yücedir, münezzehdir. Hayır (evlâd dedikleri) onlar, ikrama mazhar edilmiş kullardır (meleklerdir).

“Rahmân (olan Allah, melekleri) çocuk edindi” dediler; (hâşâ!) O, bundan münezzehtir. Bil'akis (onlar) şerefli kılınmış kullardır.

Onlar “Rahman, çocuk edindi” dediler. Allah çocuk edinmekten uzaktır. Hâlbuki onların bahsettikleri kimseler (melekler), kendilerine ikramlarda bulunulan kullardır.

Dediler: "Esirgeyici kendine çocuk edindi." Allah uludur. Ancak çocuk dedikleri Allah’ın ağırlanmış kullarıdır.

Onlar «— Esirgeyen Tanrı çocuk edindi» dediler. O, tamamıyle ondan münezzehtir. Belki melekler O/nun muazzam ve mükerrem kullarıdır.

(Durum böyle iken) “Rahmân çocuk edindi” dediler. O bundan münezzehtir. Bilakis onlar/melekler onurlu kılınmış [mukremûn]⁶ kullardır.

6 “Mukremûn” kelimesi “ikram edilmiş”, “yüce kılınmış” demektir. Biz tercümeye “onurlu kılınmış” olarak yansıttık.

“Rahman (olan Allah) çocuk edindi” dediler. O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, onlar (melekler, Allah'ın çocukları değil), yüce kılınmış kullardır.

Bütün sapık inanç ve ideolojiler, Allah’ın herhangi bir konuda yetersiz, âciz, muhtaç ve zayıf olduğu varsayımından yola çıkarlar. Nitekim, Hıristiyanlar İsa’yı Allah’ın oğlu kabul ederken, müşrikler de melekleri Allah’ın kızları sayarak, “Rahmân, kendisine bir çocuk edindi!” dediler. Hâşâ! Çocuk edinmek, bir âcizliktir, O ise her türlü acziyetten, noksanlıktan uzaktır, yücedir! Onların, Allah’ın oğlu olduğunu iddia ettikleri kimseler, gerçekte Allah tarafından ikrama lâyık görülen seçkin ve değerli kullardır. Öyle ki:

Bir de: -“Rahmân çocuk edindi” dediler.
O sübhandır / bundan münezzehdir.
Aksine hayır, ikram edilmiş kullar,

" Allah'ın çocuğu var " diyorlar. Halbuki Allah, erişilmez yücedir! Melekler ise, Allah'ın değerli kullardır.

Geçmiş topluluklardan bazıları; "Rahman çocuk edindi!" dediler. Allah böyle şeylerden uzaktır. Hiçbir zaman kendine çocuk edinmemiştir. İnsanların yalanlarının ulaşamayacağı kadar da yücedir. Hayır! Allah’ın çocuğu dedikleri kullarımız, vahyimize kayıtsız kalmadılar, yolumuzdan gittiler. Bu yüzden onlar yolumuzdan gittikleri için katımızda değerlidirler.

(Müşrikler): “Rahmân (olan Allah, melekleri) çocuk edindi!” dediler. (Haşa)! O yücedir. Aksine (melekler) ikram edilmiş kullardır. [*]

Meleklerin de Yüce Allah’ın birer kulu olduklarıyla ilgili ayrıca bkz. Nisâ 4:172; Kehf 18:65; Zuhruf 43:19.

O (kâfirler): “Rahman (olan Allah, melekleri) çocuk edindi.” dediler.¹ Hâşâ O, (bu yakıştırmadan) çok uzaktır. Aksine o (melekler, Allah’ın) ikramına layık görülmüş kullardır.

1 Tıpkı Mekke’li müşriklerin melekleri Allah’ın kızları olarak nitelendirdikleri gibi Üzeyr ve İsa (a.s)’ı Yahûdî ve Hıristiyanlar da Allah’ın oğullar... Devamı..

Yine de, bazıları kalkıp: “Rahmân kendine bir oğul edinmiştir!” diyor. O yüceler yücesi (ölümlülere özgü bu tür eksiklerden) mutlak anlamda uzaktır! ³³ Hayır, [Allah’ın “soyundan” gelmiş ³⁴ gözüyle baktıkları o kimseler] yalnızca Allah’ın seçkin kullarıdır:

33 Yani, “soy, döl ya da zürriyet” kavramının ifade ettiği eksiklik, tamamlanmamışlık halinden mutlak olarak uzak: bkz. 19:92 hk. 77. not.34 Bu ifade,... Devamı..

Buna rağmen onlar, Rahman, çocuk edindi, dediler. Hâşâ o böyle şeylerden münezzehtir. Aslında onlar (melekler) Allah’ın değerli kullarıdır. 16/58- 59, 17/40, 19/88...93, 37/149, 43/15...19, 52/39, 53/21...23

Ama (onların takipçileri arasından) yine de “Rahmân çocuk edindi” diyenler çıktı.[²⁷⁰¹] O şanı yüce olan, (ölümlü varlıklara has bu tür) tanımlamalardan sonsuzca uzaktır; aksine, (Allah’ın soyundan geldiğini iddia ettikleri o kimseler), İlâhî ikrama[²⁷⁰²] mazhar olan kullardır:[²⁷⁰³]

[2701] Burada kastedilenin Hıristiyanlar olduğu, bu âyetlerle, bu sûreden önce nâzil olan Meryem 91 ve 92. âyetlerin benzerliğinden de anlaşılmaktadır... Devamı..

Ve dediler ki: «Rahmân evlat ittihaz etti. O bundan münezzehtir.» Hayır, (onlar) ikram olunmuş kullardır.

Gerçek bu iken, bazıları kalkıp: “Rahman evlat edindi! ” iddiasında bulundular. O, bundan münezzehtir. Bilakis onların evlat dedikleri melekler O'nun ikram ve takdirine mazhar olmuş kullarıdır. [16, 57; 43, 19]

Rahman çocuk edindi. dediler. O, yücedir. Hayır (Rahman'ın çocukları sanılan melekler, O'nun) değerli kullar(ı)dır.

Ba'zı küffâr: "Allâh melâikeden evlâd ittihâz itdi" didiler. Allâh bundan münezzehdir. Melekler O'nun mükerrem kullarıdır.

“Rahman evlat edindi” dediler. Allah’ın onunla ilgisi olmaz. Evlat dedikleri kişiler ikram görmüş kullardır.

-Rahman, çocuk edindi, dediler. Haşa o bundan uzaktır. Aksine onlar değerli kullardır.

Onlar ise “Rahmân evlât edindi” dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Onların evlât dedikleri, Allah'ın şerefli kullarıdır.

"Rahman çocuk edindi" dediler. Hâşâ, bundan arınmıştır O! Onlar, lütuflandırılmış kullardır.

daħı eyittiler “duttı Tañrı oġul ķız.” arulıġı anuñ dükeli 'ayıbdan belki ķullardur aġırlanmışlar ya'nį firişteler.

Daḫı eyitdiler: Tañrı Ta‘ālā oġul ḳız idindi, didiler. Tañrı Ta‘ālā münez‐zehdür andan. Bel ki ḳullardur, muḳarreb feriştehlerdür.

(Kafirlər: ) “Rəhman (mələklərdən Özünə) övlad götürdü!” – dedilər. O, pakdır, müqəddəsdir! (Belə şeylərdən tamamilə uzaqdır!) Xeyr, (mələklər Onun övladı deyil, xəlq etdiyi) möhtərəm qullardır.

And they say: The Beneficent hath taken unto Himself a son. Be He glorified! Nay, but (those whom they call sons) are honoured slaves;

And they say: "((Allah)) Most Gracious has begotten(2686) offspring." Glory to Him! they are (but) servants raised to honour.

2686 This refers both to the Trinitarian superstition that Allah has begotten a son, and to the Arab superstition that the angels were daughters of Al... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.