3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 83. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ a’celeke ‘an kavmike yâ mûsâ

Neden acele ettin, kavminden ayrıldın da geldin ey Musa?

(Tûr-i Sina’ya geldiğinde kendisine:) "Seni kavminden ‘çarçabuk ayrılmaya iten’ (ve aceleyle huzurumuza getiren) nedir ey Musa?" (diye soruvermiştik.)

Ve Allah Musa'ya: “Ya Musa! Sen neden kavminden önce acele ederek, koşa koşa geldin?” buyurdu da.

“Ey Mûsâ, seni acele ile kavminden ayrılıp buraya gelmeye sevkeden sebep nedir?” diye sorduk.

"Seni kavminden çabucak ayrılmaya yönelten sebep nedir, ey Musa?"

'Seni kavminden 'çarçabuk ayrılmaya iten' nedir ey Musa?'

Ey Mûsa! (Tür dağında Tevrat'ı almak için yola çıktığın yetmiş kişilik) kavminden seni acele ile (ayırıp ileri) geçiren ne?”

(Allah:) “Ey Musa! Milletini bırakıp buraya gelmen için ne acelen vardı?” (dedi.)

Allah, “Kavmini geride yalnız bırakacak kadar seni acele ettiren nedir ey Mûsâ?” dedi.

«Musa ! Ulusundan önce niçin ivdin sen?»

(Ve Allah Musa'ya:) “Seni alelacele (Tür dağında Tevrat'ı almak için yola çıktığında) kavminden öne geçiren nedir?” diye sordu.

Allâh te’âlâ Mûsâ’ya "Sana bu kadar ’acele kavmini kim terk itdirdi?" didi.

"Musa! Seni milletinden daha çabuk gelmeye sevkeden nedir?" dedik.

(Mûsâ, Tûr’a varınca): “Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir, ey Mûsâ?” (dedik.)[358]

Tefsir bilginlerinin bahsettiğine göre, Hz.Mûsâ Tûr’a giderken, yanına, halkından seçtiği bazı temsilcileri de almıştı. Yolda bir an evvel Rabbi ile k... Devamı..

(Allah buyurdu ki:) “Seni halkından aceleyle ayrılmaya sevkeden neydi ey Mûsâ!”

Seni acele ile kavminden ayrılmaya sevkeden nedir, ey Musa!

"Niçin halkını bırakmakta acele ettin, Musa?"

"Ey Musa! Seni kavminden (ayırıp) daha çabuk (gelmeye) sevkeden nedir?" (dedik.)

Hem seni acele ile kavminden geçiren, ne ya Musâ?

(Ezelî ve ebedî ilmi ile her şeyi hakkıyla bilmekte olan Allah) buyurdu ki: “Ey Mûsâ! (Seni) kavminden (ayırarak, onlardan daha) önce (Tûr dağına) gelmek için seni aceleye sevk eden nedir?”

Mûsâ [aleyhisselâm] kavmi ile Mısır’dan çıkıp Sînâ çölünü geçtikten sonra, yerine kardeşi Hz. Hârûn’u [aleyhisselâm] bırakarak aceleyle vahiy alma yer... Devamı..

Ey Mûsâ, seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden şey nedir?

Ey Musa, seni kavminden (ayırıb böyle) acele etdiren (sebeb) nedir?

Ve (Allah buyurdu ki:) “Seni kavminden (ayırıp) acele ettiren nedir, ey Mûsâ!”(2)

(2)Cenâb-ı Hakk’ın inâyetiyle Mısırlı Fir‘avunların azab pençesinden kavmini kurtaran Mûsâ (as),daha sonra Sînâ’ya geçmişti. Kardeşi Hârûn (as)’ı kend... Devamı..

“Ey Musa! Seni, kavmin hakkında acele etmeye sevk eden sebep nedir?”

"Sen neden ulusundan önce koştun geldin, ey Musa?"

Musa! Neye kavminden [¹] evvel acele ederek geldin?

[1] Seçtiği yetmiş kişiden.

(Musa Tur’a varınca) “Seni acele ile kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa?”²⁰

20 Hz. Musa Tûr’a giderken yanında kavminin içinden seçtiği bazı temsilcileri de almıştı. Rabbi ile konuşma arzusuyla acele edip onları geride bırakmı... Devamı..

“Ey Musa! Seni kavminden (daha çabuk gelmek için) aceleye düşüren nedir?”

(Hz. Musa, Rabbini görme hevesiyle mümkün olduğu kadar çabuk varabilmek için yolda onlardan ayrılmış ve buluşma yerine yalnız ulaşmıştı.)... Devamı..

“Ey Mûsâ, senin bizzat rehberliğine ihtiyacı olan halkını neden geride bırakıp huzuruma gelmek için bu kadar acele ettin?” demiştik. Mûsâ:

-“Seni, kavminden (önce gelmeye) ne acele ettirdi, ey Musa?”.

Allah: " Musa! Halkın için neden bu kadar evişiyorsun ? "

Elçimiz toplumundan ayrılarak huzurumuza geldi. “Ey Musa! Toplumunu geride bırakarak huzuruma seni getiren sebep ne?”

Ey Musa! Seni kavminden (ayrılmak üzere) acele ettiren nedir ki!

Ey Mûsa! Seni toplumundan (bu kadar) çabuk ayrılıp (gelmeye) sevk eden şey¹ nedir?

1 Burada Allah, Hz. Mûsa’nın yeni Müslüman oldukları bir dönemde halkına rehberlikten geri durarak, onları yalnız bırakmaması gerektiğini ima etmekted... Devamı..

[VE ALLAH Musa’ya: ⁶⁷] “Kavmini geride yalnız bırakacak kadar seni tez canlı kılan nedir, ey Musa?” dedi. ⁶⁸

67 Bu pasaj, 2:51 ve 7:142’de bahsedilen, Hz. Musa’nın Sina Dağı’na çıktığı günlerle ilgilidir.68 Lafzen, “Seni halkından çabuk olmaya iten nedir?” -Ö... Devamı..

Allah: Ey Musa kavmini bırakıp buraya gelmekte neden aceleci davrandın? 2/51...54, 7/142...156, 20/84

VE (Allah şöyle dedi:) “Ey Musa, seni halkını terk etme pahasına böylesine tez canlı kılan nedir?”[²⁶⁰⁸]

[2608] Yani: Onları yeterince eğitmeden… Toplumsal dönüşümün emek ve zahmet isteyen bir süreç olduğunu ifade eder (Krş: 2:51 ve 7:142).

(Tura yaklaştıklarında, Musa, Rabbi ile buluşmak üzere dağa koştu, Rabbi) "Ey Musa, seni kavminden evvel acele edip buraya gelmeye sevk eden sebeb nedir?" diye sorunca;

Ve Seni, acele ile kavminden uzaklaştıran nedir ya Mûsâ? (dedik)

Ya Mûsa! Seni kavminden (ayırıp) aceleye düşüren nedir?

Hem seni halkından çabucak ayrılıp gelmeye sevkeden sebep ne ey Mûsâ?

Hz. Mûsâ, ümmetinden 70 kişi seçerek Tevrat’ı almak üzere onlarla Tûr’a gidiyordu. Kendisi, Rabbine olan şevkinden ötürü ilerleyip o yetmiş nakibi ger... Devamı..

Seni kavminden çabucak ayrıl(ıp gel)meğe sevk eden nedir? (Niçin onları hemen bırakıp geldin) ey Musa? (dedik).

Hz. Mûsâ, kavmini Mısır'dan kurtarıp Sînâ'ya geçirdikten sonra kardeşi Hârûn'u yerine vekîl bırakıp Tûr'da Allah'a ibâdete çekilir. Şimdi yüce Allah, ... Devamı..

(Mûsâ Tûr'a Benî İsrâîl 'ulemâsından evvel vâsıl oldığı cihetle) "Yâ Mûsâ! Seni kavminden evvel gelmeğe isti'câl itdiren nedir?" buyuruldı.

(Daha sonra Musa halkından ayrılıp Tur’a çıktı) “Ey Musa! Seni aceleyle halkından ayırıp buraya getiren nedir?”

Allah:-Ey Musa seni kavminden daha önce gelmeye sevk eden nedir?

“Ey Musa, seni kavminden ayrılmakta acele ettiren ne?”

Seni toplumundan çabucak uzaklaştıran neydi, ey Mûsa?

ne nesene ivdürdi seni ķavumuñdan iy mūsā ?

Ne nesne tizletdi seni ḳavmüñden yā Mūsā, didük.

(Allah buyurdu: ) “Ya Musa! Səni öz camaatından (Tur dağına getdiyin yetmiş kişidən) ayırıb (bü məqama) tələsdirən nə idi?”

And (it was said): What hath made thee hasten from thy folk, O Moses?

(When Moses was up on the Mount,(2604) Allah said:) "What made thee hasten in advance of thy people, O Moses?"

2604 This was when Moses was up on the Mount for forty days and forty nights: 2:51 and n. 66. Moses had left the elders of Israel with Aaron behind hi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.