3 Aralık 2021 - 28 Rebiü'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tâ-Hâ Suresi 133. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû levlâ ye/tînâ bi-âyetin min rabbih(i)(c) eve lem te/tihim beyyinetu mâ fî-ssuhufi-l-ûlâ

Ve dediler ki: Bize Rabbinden bir delille, bir mucizeyle gelmeli değil miydin? Evvelki kitaplarda bulunan şeyler, onlara apaçık bildirilmedi mi?

(Müşrikler ve münafıklar ikide bir) Derler ki: "Bize kendi Rabbinden bir ayet (mucize) getirmesi gerekmez miydi?" (Halbuki) Onlara önceki kitaplardaki açık belgeleri (barındıran Kur’an) gelmedi mi? (Hidayet ve istikamet bulmak için Kur’an yeterli sayılmadı mı?)

Yine de hakka karşı kör olanlar: “Muhammed Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!” deyip duruyorlar. Önceki kitaplarda bulunan belgeler, deliller onlara gelmedi mi?

Onlar:
“Muhammed bize hak peygamber olduğuna dair Rabbinden bir delil, bir mûcize getirmeli değil miydi?” dediler. Önceki kutsal kitapçıklarda Muhammed'in hak peygamber olduğu ile ilgili apaçık hak deliller kendilerine gelmemiş miydi?

"O (Muhammed), bize Rabbinden bir ayet getirmeli değil miydi?" dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan açık delil(ler) gelmedi mi?

Dediler ki: 'Bize kendi Rabbinden bir ayet (mucize) getirmesi gerekmez miydi?' Onlara önceki kitaplarda açık belgeler gelmedi mi?

Kafirler dediler ki: “- (o, hak Peygamber olduğuna delâlet edecek) Rabbinden bir mucize getirse ya!..” Onlara, evvelki kitablarda (Tevrat ve İncil'deki ahir zaman Peygamberi ile Kur'an'a dair) olan apaçık delil gelmedi mi?

“Neden, Rabbin bize bir mucize getirmiyor?” dediler. Evvelkilerin suhuflarındakinin apaçık delili onlara gelmiş değil mi? (Kur’an onlara yeterli değil mi?)

Onlar, “Muhammed bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi?” dediler. Onlara önceki kitaplarda bulunan belgeler gelmedi mi?

Onlar dediler ki: «O bize Tanrımızdan bir belge getirseydi, ilkin gelen kitapların belgesi onlara gelmedi mi?»

(İnkâr edenler:) “(Muhammed) Rabbinden bize bir mucize getirmeli değil miydi?” dediler. İyi de daha önceki kitapların içeriğinde (bu ilahi mesajın doğruluğunu gösteren) deliller kendilerine ulaşmadı mı?

"Rabbinden bize niçün bir mu’cize getürmiyor?" diyorlar. Allâh’ın eski kitâblarının sahîfelerinde muharrer olanların ekserîsinin Kur’ân’da bulunması kâfî değil mi?

"Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya" derler. Onlara, önceki Kitablarda bulunan belgeler gelmedi mi?

İnanmayanlar, “Doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil (bir mucize) getirse ya!” dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili (olan Kur’an) onlara gelmedi mi?

Onlar: (Muhammed) bize Rabbinden bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Önce gelen kitaplardakinin apaçık delili (Kur'an) onlara gelmedi mi?  *

"Bize hiç olmazsa bir ayet (mucize) getirmeliydi!," dediler. Daha önceki kitaplarda bulunan beyyine (delil) kendilerine gelmedi mi?*

(İnkâr edenler): "Rabbinden bize bir mucize getirse ya" dediler. Onlara önceki kitablarda olan apaçık deliller gelmedi mi?

Birde rabbından bir âyet getirse ya! Dediler, yâ kendilerine evvelki kitablardakinin beyyinesi gelmedimi ki?

“Rabb'inden bize bir âyet¹ getirse ya!” dediler. Onlara, önceki suhuflarda² yer alan kanıt içeren açıklayıcı bilgiler ulaşmadı mı? *

Dediler ki: «Bize o Rabbinden bir mu'cize getirmeli değil miydi»? Evvelki kitablardakinden apaçık bürhan gelmedi mi onlara?

(Kâfirler:) “(Muhammed) bize Rabbinden bir mu'cize getirmeli değil miydi?” dediler. Onlara (en büyük mu'cize olarak) önceki kitablarda olanların apaçık delîli (olanKur'ân) gelmedi mi?(1)*

Onlar “Elçi (bizi ikna etmesi için) Rabbinden mucizeler getirmesi gerekmez miydi?” dediler. Onlara daha önce indirilmiş olan sahifelerde açık ayetler gelmedi mi?

Dediler: "Bize çalabından bir belge getirseydi?" Peki, bundan önce kitaplarda bulunanların apaçık belgesi olan Kur’an onlara gelmedi mi?

Müşrikler «— O, bize Rabbinden bir mûcize getirmeliydi» dediler. Evvelki sayfalardakini açık beyan eden Kur/an [⁹] onlara gelmedi mi?*

Dediler ki: “Neden bize kendi Rabbinden bir ayet (mucize) getirmiyor ki?” Onlara evvelki kitaplarda olanın açıklaması gelmiş değil midir?*

Ama yine de inkârcılar,Muhammed, Peygamberliğini ispatlamak içinbize Rabb’inden apaçık bir delil, bizim istediğimiz türden bir mûcize gösterseydi ya!” diyorlar. Peki, önceki kitaplarda bulunan bu kitabın ilâhî kaynaklı olduğunu gün gibi ortaya koyan nice apaçık deliller ve iknâ edici bilgiler ve belgeler, bu Kur’an sayesinde onlara ulaştırılmadı mı? O hâlde, artık hiç kimsenin iman etmemek için bir mâzereti kalmamıştır. Nitekim:

-“Bize rabbinden bir âyet getirse ya?” dediler.
Onlara Önceki Sahifeler’dekilerin beyyinesi / açık belgesi gelmedi mi?

(Kâfirler) “(Muhammed) bize Rabbinden bir ayet (mucize) getirseydi ya!” dediler. [*]“Önceki sahifelerin (kitapların) açıklaması onlara gelmedi mi?”*

O (Mekkeli müşriklere) daha önce inen kutsal kitaplara (ilişkin) açıklamalar (bulunan Kur’an) gelmedi mi? de: “(Muhammed’in) bize kendi Rabbinden bir mû-cize getirmesi gerekmez miydi?” dediler.

YİNE DE [hakka karşı kör olanlar]: “[Muhammed] Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!” 119 deyip duruyorlar. [Fakat] zaten onlara, eski yazılı belgelerde bulunması gereken konularda [bu ilahî mesajın doğruluğunu gösteren] açık bir delil gelme-di mi? 120

Bir de kalkıp bize “Rabbinden bir ayet/belge getirmeli değil miydi?” diyorlar. Hâlbuki öncekilere dair Kuran’dan açık ayetler/belgeler onlara gelmedi mi? 10/20, 13/7, 17/59, 29/50-51

BİR DE dediler ki “O bize, Rabbinden ilâhî bir kudret delîli getirmeli değil miydi?” İyi de, daha önceki vahiylerin içeriğinde yer alan açık belgeler[2668] kendilerine ulaşmadı mı?*

Ve dediler ki: «Rabbinden bize bir âyet getirmeli değil mi idi?» Onlara evvelki sahifelerde olanın beyanı gelmiş değil midir?

“O resul, gerçek peygamber olduğuna dair Rabbinden bizim istediğimiz bir mûcize getirse ya! ” dediler. Onlara önceki semavî kitaplarda bulunan deliller gelmedi mi? *

Dediler ki: "Rabbinden bize bir ayet (mu'cize) getirmeli değil mi?" Onlara, önceki Kitap'larda bulunan kanıt gelmedi mi?

Dediler ki “Bize Rabbinden bir delil (gösterge) getirseydi ya?” Önceki kitaplarda olan o delil onlara ulaşmadı mı? (O kitaplarda ondan bahsedilmesi yetmez mi?)[*]*

-Bize, Rabbin'den bir mucize getirmeli değil miydi? dediler. Onlara öncekilerin kitaplarındaki açık belgeler gelmedi mi?

“Rabbinden bir âyet getirse ya!” dediler. Daha önceki kitaplarda olan apaçık deliller onlara ulaşmamış mıydı?

Dediler ki: "Rabbinden bize bir mucize getirseydi ya!" Peki, önceki sayfalardaki açık kanıt onlara gelmedi mi?

daħı eyittiler kāfirler “nişe getürmez muḥammed bize bir nişān çalabı’sından?” iy gelmedi mi anlara ḥüccet ol kim ilkingi kitāblardadur?

Daḫı eyitdiler ki: Niçün bize bir āyet bile gelmedi Tañrı Ta‘ālādan? Gelme‐di mi özlerine beyān idici nesne evvelki kitāblarda olanı?

(Kafirlər) dedilər: “Nə üçün o (Muhəmməd) Rəbbindən bizə (həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən) bir mö’cüzə gətirmir?” Məgər (Qur’anda) onlara əvvəlki (ilahi) kitablarda (keçmiş ümmətlərin həyatına, küfrləri üzündən düçar olduqları müsibətlərə dair) olanların bəyanı (yaxud açıq-aşkar dəlili) gəlmədimi?!

And they say: If only he would bring us a miracle from his Lord! Hath there not come unto them the proof of what is in the former Scriptures?

They say: "Why does he not(2658) bring us a sign from his Lord?" Has not a Clear Sign come to them of all that was in the former Books of revelation?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.