23 Ekim 2021 - 17 Rebiü'l-Evvel 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Bakara Suresi 116. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû-teḣaża(A)llâhu veledâ(en)(k) subhâneh(u)(s) bel lehu mâ fî-ssemâvâti vel-ard(i)(s) kullun lehu kânitûn(e)

Allah, kendisine oğul edindi dediler, haşa. Belki göklerde de ne varsa onundur, yeryüzünde de; hepsi de ona ram olmuştur.

Dediler ki: (Hâşâ) "Allah oğul edindi." (Oysa) O, (bu çirkin yakıştırmadan) yücedir. Bilakis, göklerde ve yerde her ne varsa hepsi O’nundur. (Yaratılan her şey Allah’ın kudret ve sanat eserleridir.) Tümü O’na gönülden boyun eğmişlerdir.

O Yahudi ve Hıristiyanlar: “Allah çocuk edindi” dediler. Asla! O, yaratılmışlara ait, böyle niteliklerden kesinlikle uzaktır. Göklerde ve yerde ne varsa sadece O'nundur. Herşey bütün varlığıyla O'na boyun eğmiştir.

“Allah kendisine oğul edindi" dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Ama göklerdeki ve yerdeki varlıkların ve imkânların hepsi O'nun mülkündedir, O'nun tasarrufundadır. Her şey O'nun emrine boyun eğmiş, saygıyla, zikrederek görevlerini yapmaktadırlar.*

"Allah oğul edindi" dediler. O bundan yücedir. Aksine göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'na aittir. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir.[22]

Dediler ki: 'Allah oğul edindi.' O, (bu yakıştırmadan) yücedir. Hayır, göklerde ve yerde her ne varsa O'nundur, tümü O'na gönülden boyun eğmişlerdir.

Yahûdi, hristiyan ve müşrikler: “- Allah, çocuk edindi” dediler. Allah, o zalimlerin bu sözünden münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa, hepsi onun; hepsi onun emrine boyun eğmiştir.

“Allah, evlat edinmiş” dediler. Allah bundan çok yücedir. Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur. Her şey O’na dua eder ve yakarır.

“Allah çocuk edindi” dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir/uzaktır. Oysa göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur; hepsi O'na boyun eğmektedir.

«Allah bir oğul edindi» demektedirler, Allah kutsaldır, göklerde, yerde olan hep onundur, herşey ona boyun eğer

“Allah, çocuk edindi.” dediler. Hâşâ! O, yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi onundur, hepsi ona boyun eğmiştir. *

Allâh’ın bir oğlı var diyorlar haşa hayır! Semâvâtda ve arzda her şey ânındır her şey ana itâ’at ider.

"Allah oğul edindi" dediler; haşa, oysa, göklerde ve yerde olanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmişlerdir.

“Allah, çocuk edindi” dediler.[33] O, bundan uzaktır. Hayır! Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır. Hepsi O’na boyun eğmiştir.*

«Allah çocuk edindi» dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.*

"ALLAH çocuk edindi," dediler. Haşa, O yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir

O zalimler, "Allah kendisine çocuk edindi." dediler. Hâşâ, O sübhândır. Doğrusu, göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir.

Hem o zalimler Allah veled ittihaz etti dediler, haşa, sübhane: Doğrusu Göklerde ve Yerde ne varsa hep onun, hepsi ona Râm

“Allah, çocuk edindi!” dediler. Hâşâ! O, bundan münezzehtir¹.Bilakis, gökte ve yerde ne varsa her şey O'nundur. Ve her şey O'na gönülden boyun eğmektedir. *

Onlar (Yahudiler ve Hıristiyanlar) : «Allah kendine çocuk edindi» dediler. (Haaşa!) O, (bu gibi şeylerden) pâk ve münezzehdir. Bil'akis göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun. Hepsi de onun emrine râmdırlar.

Hem, “Allah çocuk edindi” dediler.(1) (Hâşâ!) O, (bundan) münezzehtir. Bil'akis,göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Herşey O'na itâat edicidir.*

“Allah bir çocuk edindi” dediler. Allah, onların söylediklerinden uzaktır. Gökte ve yerde olan her şey O’na aittir ve hepsi gönülden O’na yönelirler.

Allah kendine çocuk edindi» dediler. Allah bundan uzaktır. Yerlerde, göklerde ne varsa hepsi Allah’ındır. Hepsi de Ona boyun eğmektedir.

« Allah bir çocuk edindi, dediler. O, bundan tamamıyle münezzehtir. Hayır göklerde, yerde ne var ise hepsi O/nundur, hepsi O/nun buyurultusunu kabul etmiştir.

“Allah çocuk edindi” dediler. O münezzehtir! Oysa göklerde ve yerde olanlar O'nundur. Hepsi de O'na boyun eğicilerdir.

Allah’ı hakkıyla tanıyamayan o inkârcılar, “Allah çocuk edinmiştir!” dediler. Asla;çocuk edinmek eksiklikten, âcizlikten kaynaklanır, oysa O her türlü acziyet ve noksanlıktan uzaktır, yücedir! Öyle ki, göklerde ve yerde var olan her şey O’nundur ve hepsi O’na boyun eğmektedir.

Bir de: -“Allah oğul edindi” dediler.
O bundan uzaktır / münezzehdir / sübhandır.
Aksine, Yer ve Gökler’deki şeyler O’nundur.
Hepsi O’na boyun eğip itaat etmektedirler.

Onlar “Allah çocuk edindi.” dediler. (Haşa)! O yücedir. Aksine göklerde ve yerde olanların hepsi, yalnızca O’na (Allah’a) aittir; hepsi yalnızca O’na boyun eğenlerdir.

(O kâfirler): “Hâşâ Allah, çocuk edindi”¹ dediler. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi Onundur ve her şey, Ona boyun eğer.*

Bir kısım insanlar da, “Allah kendine bir oğul edindi!” iddiasında bulunurlar. (Asla!) O, yaratılmışlara özgü böyle vasıflardan kesinlikle uzaktır. 96 Göklerde ve yerde ne varsa yalnız O'nundur; her şey bütün varlığıyla O'nun iradesine tâbidir.

“Allah çocuk edindi.” dediler. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilakis, göklerde ve yerde olanların hepsi Allah’ındır. Hepsi Ona boyun eğmiştir. 10/68, 19/91-92

Bir de “Allah bir oğul edindi” iddiasında bulundular.[221] Hâşâ! O aşkın bir hakikattir.[222] Aksine göklerde ve yerde bulunan her şey O’na aittir: hepsi de O’nun iradesine boyun eğerler.[223]*

Ve dediler ki: «Allah veled ittihaz etti» (Haşa!). Allah Teâlâ münezzehtir. Doğrusu göklerde ve yerde ne varsa O'nundur. Hepsi de O'na itaat edicilerdir.

Bir de: “Allah evlat edindi. ” dediler. Hâşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun mahlûkudur. Hepsi O'nun emrine boyun eğmektedir. [19, 88; 112, 1-4; 13, 15] {KM, Tekvin 6, 2. 4; Eyup 1, 6; Mezmurlar 2, 7. Luka 3, 38; Matta 26, 63; 5, 44-45; Luka 6, 35}

Allah, çocuk edindi, dediler. Haşa, O, yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur, hepsi O'na boyun eğmiştir.

“Allah çocuk edindi!” dediler. O’nun çocuğa ne ihtiyacı olur![*] Göklerde ve yerde olan her şey O’nundur, hepsi O’na boyun eğer.*

-Allah çocuk edindi, diyorlar. Hâşâ! O bundan münezzehtir. Bilakis, göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmiştir.

Bir de “Allah evlât edindi” dediler. Hâşâ, O bundan münezzehtir. Doğrusu, göklerde ve yerde ne varsa Onundur; hepsi de Ona boyun eğmiştir.

"Allah çocuk edindi." dediler. Hâşâ! Böyle bir şeyden arınmıştır O! Tam aksine, göklerdekiler de yerdekiler de O'na aittir. Bunların tümü O'nun önünde boyun bükmektedir.

daħı eyittiler “tuttı Tañrı oġlan.” arulıķ anuñ; belki anuñdur ne kim göklerdedür daħı yirdedür; dükeli anuñdur, muŧį' olıcılar.

Eyitdiler ki: İdindi Tañrı Ta‘ālā oġul. Münezzehdür Tañrı Ta‘ālā oġuldan,ḳızdan. Bel ki anuñdur her ne kim yirlerde ve göklerde, barçası anuñ ḳulla‐rıdur.

(Yəhudilər, xaçpərəstlər və müşriklər) dedilər: “Allah (Özü üçün) övlad götürmüşdür”. Allah pak və müqəddəsdir (bu sözlərin Ona heç bir aidiyyəti yoxdur. O, bütün eyib və nöqsanlardan xalidir). Bəli, göylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Ona məxsusdur, hamısı Onun itaətindədir!

And they say: Allah hath taken unto Himself a Son. Be He glorified! Nay, but whatsoever is in the heaven and the earth, His. All are subservient unto Him.

They say: "(Allah) hath begotten a son" :Glory be to Him.-Nay, to Him belongs all that is in the heavens and on earth: everything renders worship to Him(119).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.