3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Meryem Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Mâ kâne li(A)llâhi en yetteḣiże min veled(in)(s) subhâneh(u)(c) iżâ kadâ emran fe-innemâ yekûlu lehu kun feyekûn(u)

Evlat edinmesi, layık değildir Allah'a, noksan sıfatlardan münezzehtir o. Bir işin olmasını takdir etti mi ona ancak ol der, oluverir.

(Sapkın Hristiyanların iddia ettiği gibi) Allah’ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O (tüm beşerî ve eksik sıfatlardan) Yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, sadece ona: "OL!" der, o da hemen oluverir.

Bir oğul edinmek Allah'a asla yaraşmaz. Sınırsız yüceliğiyle O, böyle bir şeyin üstünde ve ötesindedir. Bir işin olmasını istedi mi ona “ol” der o da “oluverir.”

Oğul edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O düzenini uygularken, bir planını icraya karar verdiği zaman, sadece ona:
- "Ol" buyurur. O da sünnetullaha uygunluk içinde süratle oluş sürecine girer.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 36/82.

Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O münezzehtir. Bir işin olmasına hükmedince ona "ol" der o da hemen oluverir.

Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona: 'Ol' der, o da hemen oluverir.

Allah'ın çocuk edinmesi asla olmamıştır. O (çocuk edinmekten) münezzehtir. O, bir işi dileyince; sade ona: “Ol” der, o da oluverir.

Allah’ın evlat edinmesi olacak iş değil. O çok yücedir. O bir işi yapmaya karar verdiği zaman, ona ancak ol der, o da oluverir.

Çocuk edinmek Allah'a yaraşmaz. O, yücedir. Bir işe hükmederse, ona “ol” der, o da oluşmaya başlar.

Allah oğul edinmedi, O kutsaldır, bir işe hükmederse, ona: «ol!» der, hemencek olur

Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “Ol!” der ve o da hemen oluş sürecine girer.

Bkz. 3/47, 59, 6/73, 16/40, 36/82, 40/68

Allâh’ın çocuğı olamaz, böyle bir şey şânından uzak olsun. Bir şeyi yapmak istediği vakit "Olsun" dir, o şey vücûda gelir.

Allah çocuk edinmez, O münezzehtir. Bir işin olmasına hükmederse ona ancak "Ol" der, o da olur.

Allah’ın çocuk edinmesi düşünülemez. O, bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “ol!” der ve o da oluverir.

Allah’ın bir evlât edinmesi olacak şey değildir. O, bundan münezzehtir. Bir işe karar verdiği zaman ona sadece “ol!” der, hemen olur.

Allah'ın bir evlât edinmesi, olacak şey değildir! O, bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman, ona sadece «Ol!» der ve hemen olur.

ALLAH için bir çocuk edinmek söz konusu olamaz. O yücedir. Bir iş diledi mi, ona sadece "Ol," der, o da olur.

Çocuk edinmek asla Allah'ın şanına yakışmaz. O bundan münezzehtir. O, bir şeyin olmasını dilerse, ona sadece "ol" der, o da oluverir.

Allahın veled ittihaz etmesi hiç bir zaman olur şey değildir, tenzih o sübhana, o bir emri murad edince sade ona ol der! oluverir

(Îsâ’nın, Allah’ın oğlu olduğunu öne süren hıristiyanların iddiâları, tamamen uydurmadır, iftiradır, kâfirliktir!) Hâşâ! Allah’ın çocuk edinmesi şanına asla yakışmaz. O bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. O’nun şanı çok yücedir. *(Allah) bir şeyin olmasını takdir ettiğinde, ona sadece ‘Ol!’ buyurur, o da hemen olur.”

* “(Allah) bir şeyin olmasını takdir ettiğinde, ona sadece ‘Ol!’ buyurur o da hemen olur”; Allah Teâlâ, ilm-i ezelîsinde, bir şeyi yaratmayı takdir bu... Devamı..

Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O, her şeyden münezzehtir.¹ Allah bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ona “Ol.” der, o da olur.

1- Allah\a ait nitelikler hiçbir varlıkta yoktur.

Allahın evlâd edinmesi (Hiç bir zaman) olmuş (şey) değildir. O, münezzehdir. O, bir işi (n olmasını) dileyince ona «Ol» der, o da oluverir.

Allah'ın bir çocuk edinmesi olur şey değildir! (Hâşâ!) O, bundan münezzehtir!(2)(O ki) bir işi yapmak istediğinde, bunun üzerine ona sâdece: “Ol!” der; (o da) hemen oluverir.

(2)“Cenâb-ı Hakk mevcûdâta (varlıklara) karşı tevlîd ve tevellüdü (doğurma ve doğmayı) işmâm edecek (hissettirecek) bütün râbıtalardan (bağlardan) mün... Devamı..

Allah’ın bir çocuk edinmesi asla olmamıştır ve O çocuk edinmekten münezzehtir (uzaktır). Allah bir şeyin olmasını istediğinde, sadece ona “Ol” der ve o da hemen oluverir.

Allah’ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O, bundan uzaktır. Allah bir iş için olmasını diledi mi, ona "Ol" der, o da oluverir.

Oğul edinmek Allah/a göre değildir. O, bundan tamamıyle münezzehtir. O, bir şeyin yaratılmasını istedi mi ancak ona «ol» der, o da oluverir.

Allah’ın çocuk edinmesi asla mümkün değildir. O bundan münezzehtir. O, bir işe hükmettiği zaman ona sadece “Ol!” der, o da olur/oluş sürecine girer.

Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değil. O yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ancak ona, “Ol” der, o da hemen oluverir.

Demek ki, İsa’nın Allah’ın oğlu olduğunu öne süren Hıristiyanların iddiaları tamamen uydurmadır! Zaten çocuk edinmek, Allah’ın şânına asla yakışmaz! Çünkü böyle bir iddia, Allah’ın âciz ve muhtaç olduğunu ileri sürmek demektir. Hâşâ; O, her türlü âcizlik ve noksanlıktan uzaktır, yücedir! Bir şeyi yaratmak isteyince, sözgelimi bir çocuğun babasız doğmasını isteyince, ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir. Nitekim İsa da, hayatı boyunca hep bu gerçeği dile getirmişti:

Çocuk edinmek Allah için olası değildir. O bundan uzaktır / sübhandır / yücedir.
Bir işe karar kıldığı / hüküm koyduğu zaman, doğrusu ona “Ol!” diyor; artık oluyor.

Allah'ın çocuğu olamaz, çünkü o havsalaya sığmayacak kadar erişilmez yücedir. Allah bir şeyin olmasını istedi mi ona sadece: " ol " der, o da olur.

Onlar İsa Allah’ın oğludur dediler. Çocuk edinmek Rabbine yakışmaz. Rabbin onların yakıştırdığı şeylerden uzaktır. Rabbinin çocuk edinmeye ihtiyacı yoktur. Rabbinin makamı onların düşünüp tasavvur ettikleri babalık makamından yücedir. Rabbin bir işi yapmak istedi mi ona sadece ol der. Dilediği hemen olur. Hâlâ bu gerçeği anlamıyorlar mı? Hâlâ Rabbinin gücü hakkında şüpheleri mi var?

Allah asla çocuk edinmemiştir. (Haşa)! O, yücedir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece “Ol!” der; o da hemen olmaya başlar. [*]

[Kün fe yekûnu] yani “yaratılış sistemi”yle ilgili detaylı bilgi için bkz. Bakara 2:117, dipnot 2.

Allah’ın çocuk edinmesi asla olamaz. Onun şânı çok yücedir. Bir işin olmasına karar verirse, ona sadece “ol” der, (o da) hemen oluverir.

Bir oğul edinmek Allah’a asla yakıştırılamaz; sınırsız yüceliğiyle O böyle bir şeyin üstünde, ötesindedir! ²⁶ O bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, ona yalnızca “Ol!” der -ve o (şey hemen) oluverir!

26 Bkz. 2:116 ve ilgili 96. not.

Allah’ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O, böyle şeylerden münezzehtir/uzaktır, O, bir şeyin olmasına hükmettiği zaman ‘Ol’ der ve o şey hemen oluş sürecine girer. 6/101, 16/58-59, 17/40, 19/88...93, 37/149, 39/4, 43/15...19, 52/39, 53/21...23, 72/3

Bir çocuk edinmek Allah’a asla yakıştırılamaz; O mutlak aşkın ve yüce olandır:[²⁴⁹¹] O bir şeyin olmasını dilediği zaman O’nun sadece “Ol!” demesi yeterlidir: artık o şey, hemen oluş sürecine girecektir.[²⁴⁹²]

[2491] Subhânehunun çevirisi için bkz: 17:1, not 1. [2492] Bu sûrenin anahtar âyeti budur. Kun fe-kân yerine fe-yekûn şeklinde muzari fiil gelmesi,... Devamı..

Oğul edinmek Allah'ın şanına asla yaraşmaz!.. O, bu gibi noksan sıfatlardan münezzehtir!.. (Yücelerin Yücesidir O!) O, bir şeyin olmasını diledi mi, ona sadece "Ol" der, o şey de hemen oluverir!

Allah’ın çocuk edinmesi olamaz. O sübhandır (çocuk ihtiyacı yoktur). Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da hemen) olur.

Allah için asla tasavvur olunamaz ki, kendisi için bir çocuk edinmiş olsun. O münezzehtir, hangi bir şeyi (vücûda getirmek) dileyince ona ancak «Ol!» der, o da hemen oluverir.

Allah'ın evlat edinmesi olacak iş değildir. O bundan münezzehtir! Bir işi yapmak istedi mi, “şöyle olsun” demesi kâfidir. (36, 82)

Çocuk edinmek, Allah'a yakışmaz. O'nun şanı yücedir. Bir işi yapmak istedi mi ona sadece "ol" der, (o da) olur.

Allâh Te'âlâ'ya veled ittihâz itmesi lâyık değildir. Bundan münezzehdir. Bir şeyin olmasını hükm iyledikde ona "Ol" dir ve o da derhâl olur.

Allah’ın çocuk edinmesi olacak iş değildir. O, bundan uzaktır. Allah bir işe karar verdiği zaman onun için sadece “Oluş” der sonra o şey oluşur.

Çocuk edinmek Allah'a yakışmaz. O bundan uzaktır. Bir işin olmasını istediği zaman sadece ona “ol” der o da oluverir.

Evlât edinmek Allah'a yaraşmaz; O her kusurdan münezzehtir. O bir işin olmasını murad ettiğinde sadece “Ol” der; o da oluverir.

Bir oğul edinmek Allah'a asla yakışmaz. O'nun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece "Ol!" der, o hemen oluverir.

olmadı Tañrı’nuñ kim duta hįç oġul ķız. arulıķdur anuñ dükeli 'ayıbdın. ķaçan hükm eylese bir işe bayıķ eydür ol işe “ol!” pes olur.

Yoḳdur Tañrı Ta‘ālāya oġul ḳız idinmek. Tañrı Ta‘ālā münezzehdür andan.Ḳaçan bir nesne vücūda getürmek istese, pes aña “ol” dir, ol daḫı olur, vü‐cūda gelür.

Allaha (özü üçün) övlad götürmək yaraşmaz. O, pakdır, müqəddəsdir. O, hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona yalnız: “Ol!” deyər, o da dərhal olar.

It befitteth not (the Majesty of) Allah that He should take unto Himself a son. Glory be to Him! When He decreeth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.

It is not befitting to (the majesty of) Allah that He should beget a son. Glory be to Him! when He determines a matter, He only says to it, "Be", and it is.(2487)

2487 Begetting a son is a physical act depending on the needs of men's animal nature. Allah Most High is independent of all needs, and it is derogator... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.