27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Yûnus Suresi 37. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ kâne hâżâ-lkur-ânu en yufterâ min dûni(A)llâhi velâkin taska-lleżî beyne yedeyhi vetefsîle-lkitâbi lâ raybe fîhi min rabbi-l’âlemîn(e)

Bu Kur'an, Allah'tan başkasına izafe edilemez, ancak önceki kitapları gerçeklemede, onlardaki şeyleri açıklayıp ayanbeyan bildirmededir, hiçbir şüphe yoktur ki o, alemlerin Rabbi Allah tarafından indirilmiştir.

Bu Kur’an, Allah’tan (Hakk olarak gelen hüküm ve hikmetlerdir; hâşâ O’ndan) başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu (Kur’an), önündekileri (önceden indirilen İlahi kaynakları) doğrulayan ve (bundan sonraki sorunlarla ilgili soruları da yanıtlayan ve insanlara; her konuda çözüm yollarına ulaştıracak, temel kurallar koyan) kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur (ki Kur’an), âlemlerin Rabbindendir. (O’nun kelâmıdır.)

Bu Kur'ân Allah'tandır. O'ndan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş değildir. Üstelik O Kur'ân, önceki vahiylerden hakikat adına, bu güne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe olmayan vahyi, özlü bir şekilde açıklayandır.

Bu Kur'ân, Allah'ın dışında, kulu durumundaki biri tarafından uydurulmuş değildir. Bir kısım insanlar bu hakikati kabul etmeseler de, vahyine muhatap olan önündeki zatın, Peygamber Muhammedin tebliğinin, sözlerinin samimiliğini, doğruluğunu tasdik eden, kutsal kitapları, ayrıntılarıyla açıklayan bir kitaptır. Onun kaynağında, vahyinde, içindeki bilgilerde şüphe yoktur. Âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi tarafından indirilmiştir.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/41; 3/7.

Bu Kur'an Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab'ı [1] açıklayıcıdır. Alemlerin Rabbi'nden geldiği konusunda şüphe yoktur.

1.Tefsirlerde, Kitap kelimesiyle ilahi hükümlerin kastedildiği ifade edilmektedir. Çünkü Kur`an-ı Kerim`in değişik yerlerinde "Kitap" kelimesinin kökü... Devamı..

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu, önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur, alemlerin Rabbindendir.

Bu KUR'AN Allah'ındır, ondan başkasına nisbet edilemez. Ancak o, önündekini (daha önce inidirlen kitabları) tasdik edici ve kitabın hükümlerini açıklayıcı âlemlerin Rabbinden indirilmiştir; bunda hiç şüphe yoktur.

Bu Kur’an, Allah’tan ayrı bir kaynaktan uydurulmuş olamaz. O yalnızca mevcud vahiylerin tasdikleyicisidir, ana kitabın açıklamasıdır. Onda gönlü daraltacak hiçbir şüphe yoktur. O, bütün âlemlerin sahibi olan Allah’ın sözüdür.

Bu Kur'ân, Allah'tan başka varlıklar tarafından uydurulabilecek bir kitap değildir. Kur'ân, kendinden öncekini tasdik etmekte ve onu açıklamaktadır. Onda şüphe yoktur; o, alemlerin Rabbindendir.

Onlardan pek çokları ancak sanıya uyar, evet sanı haktan bir şey yeterleyemez, Allah bilir yaptıkların onların

Bu Kur'an, Allah'tan (indirilmiş olup) başka birisi tarafından uydurulabilecek bir şey değildir. O, kendisinden önce indirilmiş olan (ilahi kitap)ları doğrulayan, Allah'ın hükümlerini açıklayan, içinde hiçbir kuşkuya yer bulunmayan ve âlemlerin Rabbi tarafından gönderilen bir kitaptır.

Bu Kur’ân Allâh’dan başka kimse tarafından îcâd idilmiş değildir ve evvelce ’âlemin rabbi tarafından nâzil olunan kitâbları te’kîd ve tafsîl içün nâzil olmuşdur.

Bu Kuran, Allah'tandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekini doğrular ve O Kitap'ı açıklar. Alemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.

Bu Kur’an, Allah’tan (indirilmiş olup) başkası tarafından uydurulmamıştır. Fakat o, kendinden öncekileri doğrulayıcı ve Kitab’ı (Allah’ın Levh-i Mahfuz’daki yazısını) açıklayıcı olarak, indirilmiştir. Bunda hiçbir şüphe yoktur. (O) âlemlerin Rabbi tarafındandır.

Bu Kur’an Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.

Bu Kuran, ALLAH'tan başkası tarafından düzenlenen bir kitap değildir. Ancak kendisinden öncekileri onaylayan ve kitabın (yasaların) detaylı bir açıklamasıdır. Bunda kuşkunuz olmasın; evrenlerin Rabbindendir.

Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levhi mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

Bu Kur'an Allahın mâsivasından uydurulamaz ve lâkin o, önündekinin bir tasdıkı ve kitabın tafsıyli olarak rabbül'âlemînden indirilmiştir, bunda hiç şüphe yoktur

Bu Kur'an, Allah'tandır; başkası tarafından uydurulmuş değildir. Aynı zamanda kendinden önceki kitapları tasdik eder ve Kitap'ı¹ ayrıntılı olarak açıklar. Âlemlerin Rabb'inden olduğundan hiç kuşku yoktur.

1- Allah\ın emir ve yasakları ile ilgili hükümleri.

Bu Kur'an Allah (ındır. On) dan başkasının uydurması değildir. O, ancak kendinden evvelki (kitab) ları tasdıyk ve o kitabı (Allahın levh-i mahfuzda yazdığını) tafsıyl eder. Onda şübhe edilecek hiçbir şey yokdur. Alemlerin Rabbindendir o.

Bu Kur'ân ise, Allah'dan (geldiğinden,) başkası tarafından uydurulması olacak bir şey değildir! Fakat kendinden öncekilerin tasdîkı ve o kitâbın (yazılan hükümlerin)açıklamasıdır; onda hiç şübhe yoktur, âlemlerin Rabbi tarafındandır!

Bu Kur’an, Allah’dan başkaları tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden önceki inen kitapları tasdik edici olup, kitabın anlaşılır ve ayrıntılı bir duruma getirilmesi, hiç şüphe yok ki âlemlerin Rabbi tarafındandır.

Bu Kur’an, Allah’tan başka birinin uydurmasıdır demek değildir. Belki Kur’an kendinden öncekileri doğrulayıcı, Kitap’ı da açıklayıcıdır. Hiç şüphesiz Kur’An bütün varlıkların çalabı yönünden gönderilmiştir.

Bu Kur/an, Allah/tan başkasına isnat olunamaz. Lâkin o, ellerindekini tasdik, [⁵] Kitab/ı tafsil eder [⁶] Onda şüphe götürecek hiçbir şey yoktur. O, âlemlerin Rabbi tarafından nazil olmuştur [⁷].

[5] Tevrat ve İncil'dekine uygundur.[6] Allah'ın Levh-i Mahfuz'da yazdığı ahkâm ve saireyi beyan eder.[7] Yahut Rabbilâlemin tarafından bilâ şek tasdi... Devamı..

Bu Kur'an, Allah'tan (inmiştir ve) başkası tarafından uydurulmuş değildir. Lakin o, kendinden öncekini doğrulayan ve (Allah'tan inmiş her) kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Âlemlerin Rabbinden geldiğinden şüphe yoktur.

Bu Kur’an, asla Allah’tan başkası tarafından tasarlanmış olamaz! O ancak, kendinden önceki ilâhî vahiylerin ilk gönderildiği hallerini onaylayan ve bütün vahiylerin özü ve esası olan Allah katındaki ana Kitabı açıklayan hidâyet kaynağıdır;onda gerçek dışı hiçbir hüküm; insanı çelişki, eğrilik ve tutarsızlığa sürükleyecek hiçbir şüphe yoktur; zira o, âlemlerin Rabb’i tarafından gönderilmiştir.
Bütün bu açıklamalardan sonra, Kur’an’a inanmamak için hâlâ kayda değer bir şüphe, bir itiraz öne sürülebilir mi?

Bu Kur’ân, Allah’tan başkası tarafından uyduruluyor değildir; ama Âlemler’in rabbinden, hakkında kuşku olmayan Kitab’ın ayrı ayrı açıklaması ve ellerindekinin tasdikidir / onayıdır.

Bu Kuran, Allah'tan başka biri tarafından uydurulmuş değildir. Fakat o, mevcut ilahî kitapların sağlaması ve ayrıntılı açıklamasından ibarettir. Kuran’ın, kainatın sahibi tarafından indirildiğinde hiç şüphe yoktur.

Bu Kur’an Allah’tan tarafından gönderilmiştir. Bir başkası tarafından uydurulacak bir kitap değildir. Kur’an; kendinden önceki kitapları doğrulayan, insanların yaptıkları saptırmaları açıklayan bir kitaptır. Şüphesiz Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiştir.

Bu Kur’an, Allah’ın peşi sıra (varlıklar tarafın)dan (tasarlanıp) uydurulabilecek (bir söz) değildir. [*] Ancak (o) kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitab’ı (Tevrat’ı) açıklayandır. [*] Onda şüphe yoktur; o âlemlerin Rabbindendir.

Yüce Allah Kur’an’ın birileri tarafından meydana getirilemeyeceğini, çünkü Kur’an’ın iftira edilebilecek bir metin olmadığını meydan okumaya konu edin... Devamı..

Ve bu Kur’an, Allah’tan başka birisi tarafından uydurulan (bir kitap) değildir.¹ O kendisinden önceki kitapların doğrusunu söyleyici² ve (diğer) kitapların³ geniş bir açıklamasıdır. Onun, âlemlerin Rabbi olan Allah tarafından indirildiğinde hiçbir şüphe yoktur.

1 Bu Kur’an insan aklının eseri olamaz ve insan aklı da böyle bir Kur’an uydurmaya kâfi gelemez. Kur’an kesinlikle Allah tarafından gönderilen bir kit... Devamı..

İmdi, bu Kur’an, asla Allah’tan başkası tarafından tasarlanmış, uydurulmuş olamaz; üstelik ⁵⁹ o, önceki vahiylerden hakikat adına bugüne kalmış ne varsa onu doğrulayıp, âlemlerin Rabbinden [geldiğinden] şüphe olmayan vahyi özlü bir biçimde açıklıyor. ⁶⁰

59 Lafzen, “tersine” (ve lâkin) -olumsuz herhangi bir iddianın imkansızlığını vurgulayan bir sözcük.60 Yukarıdaki pasajın anlamı iki yönlüdür: İlki, K... Devamı..

Bu Kuran, başkaları tarafından uydurulmuş ve Allah’a isnat edilmiş bir kitap değildir. Fakat o kendinden önceki ilahi mesajları tasdik etmek onlardaki hükümleri ayrıntılı bir şekilde açıklamak üzere âlemlerin Rabbinden geldiğine şüphe olmayan bir kitaptır. 2/23- 89, 4/82, 6/114, 10/94, 12/111, 35/31

İmdi bu hitab,[1616] asla Allah’tan başkası tarafından tasarlanıp ortaya konulmuş değildir. Aksine o, kendisinden önce gelenlerden geriye kalan hakikatleri doğrular[1617] ve hakkında hiçbir kuşkuya yer olmayan Kitab’ı ayrıntılı olarak açıklar;[1618] Âlemlerin Rabbindendir.

[1616] Kur’an’ı “hitab” olarak çevirimiz için bkz: Âyet 15, not 26. [1617] Tüm vahiy süreci boyunca gelen mesajların aynı kaynaktan neş’et ettiğini... Devamı..

Ve bu Kur'an, Allah'tan başkasına isnad edilerek iftirada bulunulamaz. Velâkin o kendisinden mukaddem olanı bir tasdiktir ve kitabın bir tafsilidir. Onda bir şüphe yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından (indirilmiştir).

Bu Kur'ân, Allah tarafından gelmeyip başkası tarafından uydurulmuş olması asla mümkün değildir. Lâkin daha önce indirilen kitapları tasdik eder ve farz edilen hüküm ve hakikatleri açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir taraf yoktur. Rabbülâlemin tarafından gönderilmiştir. [3, 7; 2, 41]

Bu Kur'an, Allah'tan başkası tarafından uydurulacak bir şey değildir. Ancak kendinden öncekinin doğrulaması ve Kitabın açıklamasıdır. Onda asla şüphe yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından(indirilmiş)dir.

Bu Kur'ân'ı Allâh'dan gayrısına iftirâ ve isnâd câiz olmaz. Lâkin o, kendinden evvel olanları tasdîk ve kitâbları tafsîl ider oldığı halde 'âlemlerin rabbi tarafından oldığına şek olmayan bir kitâbdır.

Bu Kur’an, başkası tarafından uydurulup Allah’a mal edilmiş değildir. Aksine önceki kitapları kendinde olanla doğrulayan, o Kitapları açıklayan, içinde şüpheye yer olmayan ve varlıkların Rabbi[*] tarafından indirilmiş olan kitaptır.

[*] Sahibi

Bu Kur'an, Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. Ancak kendinden öncekileri tasdik ve Alemlerin Rabbi'nden (geldiğine) şüphe olmayan kitabın açıklamasıdır.

Bu Kur'ân, Allah'tan başka birisi tarafından uydurulabilecek birşey değildir. O, kendisinden önce indirilmiş olanları doğrulayan, Allah'ın hükümlerini açıklayan, içinde hiçbir kuşkuya yer bulunmayan ve Âlemlerin Rabbi katından gelen kitaptır.

Bu Kur'an, Allah'ın berisinden birilerince yalan isnatlarla oluşturulmuş değildir. O, kendinden öncekinin tasdiki ve Kitap'ın ayrıntılı kılınmasıdır. Kuşku ve çelişme yoktur onda. Âlemlerin Rabbi'ndendir o.

daħı olmadı uşbu ķur’ān kim yalan baġlan-ıla Tañrı’dan ayruķ velįkin girçek dutmaķdur anı kim ileyindedür daħı seçmekdür kitābı. gümān yoķdur anuñ içinde 'ālemler çalabı’sından.

Daḫı degüldür uşbu Ḳur’ān yalan‐ıla gelmiş Tañrıdan özge kimseden.Lākin girçekleyicidür ol kitābları ki ileyince gelmişdür. Daḫı ayırıcıdurşerī‘atleri. Şek yoḳdur Ḳur’ānda ‘ālemleri yaradan Allāhdan geldügine.

Bu Qur’an Allahdan başqasına yalandan aid edilə bilməz. (O ancaq Allahdandır, başqası tərəfindən uydurula bilməz). Lakin o özündən əvvəlkiləri (Tövratı və İncili) təsdiq edən kitabı (lövhi-məhfuzdakı hökmləri) ətraflı izah edər. Onun aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə heç bir şübhə yoxdur!

And this Qur’an is not such as could ever be invented in despite of Allah; but it is a confirmation of that which was before it and an exposition of that which is decreed for mankind. Therein is no doubt from the Lord of the Worlds.

This Qur´an is not such as can be produced by other than Allah. on the contrary it is a confirmation of (revelations) that went before it, and a fuller explanation of the Book(1429) - wherein there is no doubt - from the Lord of the worlds.

1429 The Book: Cf. 3:23 and n. 366. Allah's revelation throughout the ages is one. The Qur'an confirms, fulfils, completes, and further explains the o... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.